Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Clash (แคลช ) – ค้างคา

(English translation proposed by Everyday Thai language school)

ไม่ไหว คาใจมาเรื่อยมานาน
mâi wái, kaa jai maa rʉ̂ay maa naan
I can’t take it, I remain deeply troubled

พอสักที เธอแอบมีเขาข้างกาย
pɔɔ sàk tii, təə ɛ̀ɛp mii káo kâang gaay
after learning that you’re seeing someone else

รู้ดี ก็เธอเองมีสิทธ์เลือกจะไป
rúu dii, gɔ̂ təə eeng mii sìt lʉ̂ak jà bpai
I know, you have the right to leave

มันผิดที่ไหน ฉันเองเข้าใจ
man pìt tiî-nǎi, chán eeng kâo-jai
there’s nothing wrong, I understand

แต่เธอ เธอยังรักกัน ช่วยตัดใจ
dtɛ̀ɛ təə, təə yang rák gan, chûay dtàt-jai
but you, you are still in love with me, speak your mind

ใคร...สักคนจะได้ไหม
krai ... sàk kon jà dâi mái
who…who is it gonna be?

อยากจะไป จะอยู่ ขอทีเถอะบอกมา
yàak jà bpai jà yùu, kɔ̌ɔ tii tə̀ bɔ̀ɔk maa
you want to go, to stay, you have to make a choice

ไม่รู้หรือไรว่าฉันเองก็เสียใจ
mâi rúu rʉ̌ʉ rai wâa chán eeng gɔ̂ siǎ-jai
do you realize how sad I am?

เธอมีเขาจะค้างคาให้เจ็บทำไม
təə mii káo jà káang-kaa hâi jèp tammai
he must feel hurt as well while you keep him hanging

จะไปหรืออยู่เหมือนกัน
jà bpai rʉ̌ʉ yùu mʉ̌an gan
you go or you stay, it’s just the same

ก็รู้...ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไร แล้วแต่เธอ
gɔ̂ rúu ... mâi mii sìt lʉ̂ak àrai lɛ́ɛw-dtɛ̀ɛ təə
I know… I have no right to decide anything, it's up to you

รู้ตัวเป็นเหมือนของตายของเธอ
rúu dtua bpen mʉ̌an kɔ̌ɔng dtaay kɔ̌ɔng təə
you know that you’ll always be able to count on me

ถ้าเธอมีเพียงกันฉันจะทน
tâa təə mii piang gan chán jà ton
if you just decide to choose me

แต่เธอมีเขาฉันไม่เข้าใจ
dtɛ̀ɛ təə mii káo chán mâi kâo-jai
but, I don’t understand what you do with him

ถ้าเธอตัดเขาไม่ลงคงขาดกัน
tâa təə dtàt káo mâi long kong kàat gan
if you don’t stop seeing him, we’ll have to stop seeing each other

แม้ใจจะสลาย
mɛ́ɛ jai jà salǎay
I know I have no choice. All depends on you

อยากจะไป จะอยู่ ขอทีเถอะบอกมา
yàak jà bpai jà yùu, kɔ̌ɔ tii tə̀ bɔ̀ɔk maa
you want to go, to stay, you have to make a choice

ไม่รู้หรือไรว่าฉันเองก็เสียใจ
mâi rúu rʉ̌ʉ rai wâa chán eeng gɔ̂ siǎ-jai
do you realize how sad I am?

เธอมีเขาจะค้างคาให้เจ็บทำไม
təə mii káo jà káang-kaa hâi jèp tammai
he must feel hurt as well while you keep him hanging

จะไปหรืออยู่เหมือนกัน
jà bpai rʉ̌ʉ yùu mʉ̌an gan
you go or you stay, it’s just the same

รู้…เธอขาดเขาคงจะขาดใจ
rúu .. təə kàat káo kong jà kàat jai
I know… If you leave him, you’ll be heartbroken

รู้…เธอขาดฉันไม่เท่าไหร่ แค่ของเก่า
rúu .. təə kàat chán mâi tâorài kɛ̂ɛ kɔ̌ɔng gào
I know… If you leave me, you should be fine; to you I am just like an old object

อยากจะไป จะอยู่ ขอทีเถอะบอกมา
yàak jà bpai jà yùu, kɔ̌ɔ tii tə̀ bɔ̀ɔk maa
you want to go, to stay, you have to make a choice

ไม่รู้หรือไรว่าฉันเองก็เสียใจ
mâi rúu rʉ̌ʉ rai wâa chán eeng gɔ̂ siǎ-jai
do you realize how sad I am?

เธอมีเขาจะค้างคาให้เจ็บทำไม
təə mii káo jà káang-kaa hâi jèp tammai
he must feel hurt as well while you keep him hanging

จะไปหรืออยู่เหมือนกัน
jà bpai rʉ̌ʉ yùu mʉ̌an gan
you go or you stay, it’s just the same 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.