Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Flavour - เกลียดนักคนรักกัน

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


ลืมตาขึ้นมาเพื่อเจอโลกที่เดียวดาย

lʉʉm dtaa kʉ̂n maa pʉ̂a jəə lôok tiî diaw daay
I open my eyes and realize that I am all alone in this world

มองไปทางไหนใครๆก็อยู่เป็นคู่กัน
mɔɔng bpai taang nǎi krai krai gɔ̂ yùu bpen kûu gan
anywhere I look, I see couples

เห็นเขาหัวเราะ กระซิบ เอ่ยคำรักกัน
hěn káo huarɔ́, grasíp ə̀əy kam rák gan
I see them laugh, whisper words of love

คงมีแต่ฉันที่ยังต้องเหงาใจ
kong mii dtɛ̀ɛ chán tiî yang dtɔ̂ɔng ngǎo jai
I am probably the only single heart left

เปิดเพลงให้ดังบดบังเสียงเงียบในใจ
bpə̀ət pleeng hâi dang bòt-bang siǎng ngiâp nai jai
I listen to loud music to cover the silence in my heart

ใจคอมันหายเห็นใครโอบเอวกันร้องเพลง
jai kɔɔ man hǎay hěn krai òop-eew gan rɔ́ɔng pleeng
it's so sad seeing people holding each other by the waist, singing

คนมีที่รักก็โทรคุยกันเช้าเย็น
kon mii tiî rák gɔ̂ too kuy gan cháo yen
people in love can call and chat together day and night

เบอร์โทรฉันเองทำไมช่างเงียบงัน
bəə too chán eeng tammai châang ngiâp ngan
why nobody is calling me?

ก็รักกันให้นานๆ จนฟ้าและดินสลาย
gɔ̂ rák gan hâi naan naan, jon fáa lɛ́ din salǎay
people seems to stay in love forever, until the sky and the earth fall apart

อิจฉาแต่ต้องฝืนใจทนดูใครๆ หยิบยื่นความรักให้กัน
ìt-chǎa dtɛ̀ɛ dtɔ̂ɔng fʉ̌ʉn-jai ton duu krai krai, yìp yʉ̂ʉn kwaam-rák
I feel jealous but I have to accept to see other people, showing their love for each other

เกลียดนักที่คนรักกัน เกี่ยวแขนและเดินเคียงคู่
gliàt nák tiî kon rák gan, giàw kɛ̌ɛn lɛ́ dəən kiang kûu
I hate it when I see lover, arms in arms and walking side by side

ฤดูอะไรจะหนาวแค่ไหนก็อุ่น
rʉ́duu àrai jà nǎaw kɛ̂ɛ-nǎi gɔ̂ ùn
in any season, they are warm

ไม่เกรงใจคนเหงาเลย อ้อมแขนไม่เคยจะได้คุ้น

mâi greeng-jai kon ngǎo ləəy, ɔ̂ɔm kɛ̌ɛn mâi kəəy jà dâi kún
they don’t think about lonely people, nobody ever hugs me

แค่อยากมีคนเดินเคียงกับฉัน ช่วยส่งลงมาได้ไหม(สักคน)
kɛ̂ɛ yàak mii kon dəən kiang gàp chán, chûay sòng long maa dâi mái (sàk kon)
I’d just like to have someone walking by my side, can you send someone for me?

ละอองหยาดฝนสาดมาช่างหนาวเหลือเกิน
lá-ɔɔng yàat fǒn sàat maa châang nǎaw lʉ̌a-gəən
raindrops are falling and I feel so cold

อยากมีใครเดินกางร่มให้พออุ่นหัวใจ
yàak mii krai dəən gaang rôm hâi pɔɔ ùn hǔa-jai
I want to have someone to walk me, holding an umbrella and keeping my heart warm

มองใครมีรักให้กันมากมายเท่าไร
mɔɔng krai mii rák hâi gan mâak-maay tâo-rai
the more I watch people in love

ยิ่งทำให้ฉันยิ่งเหงามากเท่ากัน
yîng tam hâi chán yîng ngǎo mâak tâo-gan
the more I feel lonely

ก็รักกันให้นานๆ จนฟ้าและดินสลาย
gɔ̂ rák gan hâi naan naan, jon fáa lɛ́ din salǎay
people seems to stay in love forever, until the sky and the earth fall apart

อิจฉาแต่ต้องฝืนใจทนดูใครๆ หยิบยื่นความรักให้กัน
ìt-chǎa dtɛ̀ɛ dtɔ̂ɔng fʉʉn-jai ton duu krai krai, yìp yʉ̂ʉn kwaam-rák
I feel jealous but I have to accept to see other people, showing their love for each other

เกลียดนักที่คนรักกัน เกี่ยวแขนและเดินเคียงคู่
gliàt nák tiî kon rák gan, giàw kɛ̌ɛn lɛ́ dəən kiang kûu
I hate it when I see lover, arms in arms and walking side my side

ฤดูอะไรจะหนาวแค่ไหนก็อุ่น
rʉ́duu àrai jà nǎaw kɛ̂ɛ-nǎi gɔ̂ ùn
in any season, they are warm

ไม่เกรงใจคนเหงาเลย อ้อมแขนไม่เคยจะได้คุ้น
mâi greeng-jai kon ngǎo ləəy, ɔ̂ɔm kɛ̌ɛn mâi kəəy jà dâi kún
they don’t think about lonely people, nobody ever hugs me

แค่อยากมีคนเดินเคียงกับฉัน ช่วยส่งลงมาได้ไหม(สักคน)
kɛ̂ɛ yàak mii kon dəən kiang gàp chán, chûay sòng long maa dâi mái (sàk kon)
I’d just like to have someone walking by by side, can you send someone for me?

เกลียดนักที่คนรักกัน เกี่ยวแขนและเดินเคียงคู่ โว.........
gliàt nák tiî kon rák gan, giàw kɛ̌ɛn lɛ́ dəən kiang kûu, woo....
I hate it when I see lover, arms in arms and walking side my side,
hoo...

ไม่เกรงใจคนเหงาเลย อ้อมแขนไม่เคยจะได้คุ้น
mâi greeng-jai kon ngǎo ləəy, ɔ̂ɔm kɛ̌ɛn mâi kəəy jà dâi kún
they don’t think about lonely people, nobody ever hug me

ไออุ่นจากใครจะมีบ้างไหม
ai ùn jàak krai jà mii bâang mái
will I ever feel the warmth of someone?

เพียงแต่เฝ้ารอจะเจอวันไหน
piang dtɛ̀ɛ fâo rɔɔ jà jəə wan nǎi
I can only keep watching other people until that day comes

คอยตั้งคำถามอย่างนี้.....ต่อไป
kɔɔy dtâng kam-tǎam yàang-nií…dtɔ̀ɔ bpai
and keep asking questions like this 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.