Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Pure – คนไม่ฉลาด

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


ในบางครั้งฉันถามตัวเอง นี่เราเป็นบ้าไปหรือป่าว
nai baang krang chán tǎam dtua-eeng, niî rao bpen bâa bpai rʉ́-bplào
I sometimes ask myself, am I crazy

ที่คิดที่หวังที่รักเธอเหมือนเดิม
tiî kít tiî wǎng tiî rák təə mʉ̌an dəəm
to think about you, to hope, to love you as before

ฉันยังทำไป เหมือนว่าไม่เข้าใจทุกสิ่ง
chán yang tam bpai, mʉ̌an wâa mâi kâo-jai túk sìng
I keep doing like this as if I could not understand anything

ยังทิ้งความหวังให้ค้างในหัวใจ
yang tíng kwaam-wǎng hâi káang nai hǔa-jai
I still hope in my heart

และสุดท้ายก็ลงเอยแบบเดิมๆ
lɛ́ sùt-táay gɔ̂ long əəy bɛ̀ɛp dəəm dəəm
and finally I end up just the same

คือต้องเหลือตัวคนเดียว อย่างนี้
kʉʉ dtɔ̂ɔng lʉ̌a dtua kon-diaw, yaang nií
I’m left alone, like this

ได้เกิดมารักเธอได้ทุ่มเททุกอย่าง หนึ่งชีวิตนี้ก็มีค่า
dâi gə̀ət maa rák təə dâi tûm-tee túk yàang, nʉ̀ng chii-wít nií gɔ̂ mii kâa
when I fell in love with you, I gave it my all, Life is precious

ถ้ารักใครถึงที่สุด สุดชีวิตมันโง่ไปใช่ไหม
tâa rák krai tʉ̌ng tiî-sùt, sùt chii-wít man ngôo bpai châi mái
if you love someone so extremely, you end up living a stupid life, right?

ได้เกิดมาครั้งเดียวจะขอทำทุกอย่าง ต่อให้เธอไม่เห็นคุณค่า
dâi gə̀ət maa kráng diaw jà kɔ̌ɔ tam túk yàang, dtɔ̀ɔ hâi təə mâi hěn kun-kâa
one life, I offer to do everything, even though you don’t see how precious it is

อาจเหมือนคนไม่ฉลาด ก็ยอมรับ มันโง่ตั้งแต่รักเธอหมดใจ
àat mʉ̌an kon mâi chalàat gɔ̂ yɔɔm-ráp man ngôo dtâng-dtɛ̀ɛ rák təə mòt jai
maybe I act stupidly; I accept that, it is stupid to fall hopelessly in love with you

ดูก็รู้ว่าเธอไม่แคร์ แม้จะทำเพื่อเธอทุกสิ่ง
duu gɔ̂ rúu wâa təə mâi kɛɛ mɛ́ɛ jà tam pʉ̂a təə túk sìng
I can see you don’t care, although I have done everything for you

เธอนั้นไม่คิดไม่เห็นจะสนใจ
təə nán mâi kít mâi hěn jà sǒn-jai
you just don’t give a thought about it

และเหมือนคนงมงาย เหมือนฉันไม่เข้าใจทุกอย่าง

lɛ́ mʉ̌an kon ngom-ngaay mʉ̌an chán mâi kâo-jai túk yàang
and I am a fool, as if I cannot understand anything

ยังคิดตามหาความรักที่สวนทาง
yang kít dtaam hǎa kwaam rák tii sǔan taang
I still keep searching for that love

และสุดท้ายก็ลงเอยแบบเดิมๆ
lɛ́ sùt-táay gɔ̂ long əəy bɛ̀ɛp dəəm dəəm
and finally I end up just the same

คือต้องเหลือตัวคนเดียว อย่างนี้
kʉʉ dtɔ̂ɔng lʉ̌a dtua kon-diaw, yaang nií
I’m left alone, like this

ได้เกิดมารักเธอได้ทุ่มเททุกอย่าง หนึ่งชีวิตนี้ก็มีค่า
dâi gə̀ət maa rák təə dâi tûm-tee túk yàang, nʉ̀ng chii-wít nií gɔ̂ mii kâa
when I fell in love with you, I gave it my all, Life is precious

ถ้ารักใครถึงที่สุด สุดชีวิตมันโง่ไปใช่ไหม
tâa rák krai tʉ̌ng tiî-sùt, sùt chii-wít man ngôo bpai châi mái
if you love someone so extremely, you end up living a stupid life, right?

ได้เกิดมาครั้งเดียวจะขอทำทุกอย่าง ต่อให้เธอไม่เห็นคุณค่า
dâi gə̀ət maa kráng diaw jà kɔ̌ɔ tam túk yàang, dtɔ̀ɔ hâi təə mâi hěn kun-kâa
one life, I offer to do everything, even though you don’t see how precious it is

อาจเหมือนคนไม่ฉลาด ก็ยอมรับ มันโง่ตั้งแต่รักเธอหมดใจ

àat mʉ̌an kon mâi chalàat gɔ̂ yɔɔm-ráp man ngôo dtâng-dtɛ̀ɛ rák təə mòt jai
maybe I act stupidly; I accept that, it is stupid to fall hopelessly in love with you

ได้เกิดมาครั้งเดียวจะขอทำทุกอย่าง ต่อให้เธอไม่เห็นคุณค่า
dâi gə̀ət maa kráng diaw jà kɔ̌ɔ tam túk yàang, dtɔ̀ɔ hâi təə mâi hěn kun-kâa
one life, I offer to do everything, even though you don’t see how precious it is

อาจเหมือนคนไม่ฉลาด ก็ยอมรับ ว่ามันรัก
àat mʉ̌an kon mâi chalàat gɔ̂ yɔɔm-ráp wâa man rák
maybe I act stupidly; I accept that, that’s love

และยอมรับ มันโง่ตั้งแต่รักเธอหมดใจ
lɛ́ yɔɔm-ráp man ngôo dtâng-dtɛ̀ɛ rák təə mòt jai
and I admit, it is stupid to fall hopelessly in love with you 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.