Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Potato (โปเตโต้) - Share (แชร์)

(English translation proposed by Everyday Thai language school)เธอกักขังตัวเองไว้ นานเท่าไร ไม่รับใครเข้ามา
təə gàk-kǎng dtua-eeng wái, naan tâo-rai, mâi ráp krai kâo maa
you jailed yourself, how long will it last, you don’t accept to receive anyone

ความปวดร้าวในคราวนั้น ที่มันฝังใจ อย่าแบกให้เหนื่อยล้า
kwaam-bpùat-ráaw nai kraaw nán, tiî man fǎng jai, yàa bɛ̀ɛk hâi nʉ̀ay láa
your suffering at that time, that has remained in your heart, you don’t have to hold on to it, it will make you tired

มองที่ฉันคนนี้ที่รักเธอมานาน
mɔɔng tiî chán kon níi tiî rák təə maa naan
Look at me, the one who has loved you for a long time

คนที่เธอนั้นมองผ่านเรื่อยมา
kon tiî təə nán mɔɔng pàan rʉ̂ay maa
the one person that you always overlooked

อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีค่า
yàa pə̂əng kít wâa chii-wít kɔ̌ɔng təə mâi mii kâa
Don’t start thinking that your life is worthless

ฉันขอรักษาเธอได้ไหม
chán kɔ̌ɔ ráksǎa təə dâi mái
Will you let me take care of you?

ให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉัน
hâi təə chɛɛ kwaam-chám nai hǔa-jai maa hâi chán
Share the pain in your bleeding heart, share it with me

แบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจ
bɛ̀ɛng man maa jon təə nán sabaay-jai
let it go, until you feel happy again

และจะแชร์ความรักไปให้เธอเก็บไว้
lɛ́ jà chɛɛ kwaam-rák bpai hâi təə gèp wái
And I’ll share my love for you to keep

ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าว
sài man long tɛɛn tiî nai hǔa-jai tiî təə bpuàt-ráaw
Put it in your heart to replace your pain

เธอเกลียดเขาขนาดไหน ในหัวใจ ยิ่งคิดไปคิดมา
təə gliàt káo ka-nàat nǎi, nai hǔa-jai, yîng kít bpai kít maa
However much you hate him, in you heart, you’re still thinking about him

ความอ่อนไหวในวันนี้ ที่เธอนั้นมี นั่นแหละคือปัญหา
kwaam ɔ̀ɔn wǎi nai wan-nií, tií təə nán mii, nân lɛ̀ kʉʉ bpan-hǎa
That’s your weakness at the moment, and that weakness is the problem

มองที่ฉันคนนี้ที่รักเธอมานาน
mɔɔng tiî chán kon níi tiî rák təə maa naan
Look at me, the one who has loved you for a long time

คนที่เธอนั้นมองผ่านเรื่อยมา
kon tiî təə nán mɔɔng pàan rʉ̂ay maa
the one person that you always overlooked

อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีค่า
yàa pəəng kít wâa chii-wít kɔ̌ɔng təə mâi mii kâa
Don’t start thinking that your life is worthless

ฉันขอรักษาเธอได้ไหม
chán kɔ̌ɔ ráksǎa təə dâi mái
Will you let me take care of you?

ให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉัน

hâi təə chɛɛ kwaam-chám nai hǔa-jai maa hâi chán
Share the pain in your bleeding heart, share it with me

แบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจ
bɛ̀ɛng man maa jon təə nán sabaay-jai
let it go, until you feel happy again

และจะแชร์ความรักไปให้เธอเก็บไว้
lɛ́ jà chɛɛ kwaam-rák bpai hâi təə gèp wái
And I’ll share my love for you to keep

ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าว
sài man long tɛɛn tiî nai hǔa-jai tiî təə bpuàt-ráaw
Put it in your heart to replace your pain

ให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉัน
hâi təə chɛɛ kwaam-chám nai hǔa-jai maa hâi chán
Share the pain in your bleeding heart, share it with me

แบ่งมันมาจนเธอนั้นสบายใจ
bɛ̀ɛng man maa jon təə nán sabaay-jai
let it go, until you feel happy again

และจะแชร์ความรักไปให้เธอเก็บไว้

lɛ́ jà chɛɛ kwaam-rák bpai hâi təə gèp wái
And I’ll share my love for you to keep

ใส่มันลงแทนที่ในหัวใจที่เธอปวดร้าว
sài man long tɛɛn tiî nai hǔa-jai tiî təə bpuàt-ráaw
Put it in your heart to replace your pain


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.