Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Big Ass – ฝุ่น

(English translation proposed by Everyday Thai language school)

คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
kam wâa rák man glaay bpen fùn bpai lɛ́ɛw
our word of love is turning into dust

อะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้ว
àrai tiî wǎng gɔ̂ pang bpai dtâng naan lɛ́ɛw
all my hopes have been shattered long ago

แต่ชีวิตไม่รู้ทำไม มันยังคงค้างคาใจ
dtɛ̀ɛ chii-wít mâi rúu tammai, man yang kong káang kaa jai
despite all this, I don't know why, I still can't move on with my life

ไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำ
mâi mii wan dai tiî chán mâi jòt-jam
I remember everyday

กับคำว่ารักยังจำได้อยู่เสมอ
gàp kam wâa rák yang jam dâi yùu sa-mə̌ə
I’ll always remember our love

หลับตาทุกครั้ง ยังเจอเธออยู่ตรงนี้
làp dtaa túk kráng, yang jəə təə yùu dtrong-nií
whenever I close my eyes, I still see you in front of me

ความเข้มแข็งที่ฉันเข้าใจ อ่อนแอลงทุกนาที
kwaam kêm-kɛ̌ng tiî chán kâo-jai, ɔ̀ɔn-ɛɛ long túk naa-tii
my strenght has been weakening every minute

อยู่ดีๆ ใจก็ร้องไห้อีกครั้ง
yùu dii dii, jai gɔ̂ rɔ́ɔng-hâi iìk kráng
and all of a sudden, my heart is crying all over again

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
yang kít-tʉ̌ng təə lʉ̌a-gəən, dâi-yin mái
I miss you so much, do you hear me?

เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน
təə yang yùu nai hǔa-jai kɔ̌ɔng chán
you're still in my heart

ข่มตานอนทุกคืน ยังฝัน ยังเห็นว่าเรารักกัน
kòm dtaa nɔɔn túk kʉʉn, yang fǎn, yang hěn wâa rao rák gan
when I force myself to sleep night after night, I dream of us, it’s obvious we're still in love

เธออยู่ที่ไหน คิดถึงเธอ
təə yùu tiî-nǎi, kít-tʉ̌ng təə
where are you? I miss you

ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ
châat nií mâi mii sìt jəə, jòp lɛ́ɛw gɔ̂ kâo-jai
I know I lost the right to see you in this life, it's over, I know

แต่จะให้ทำยังไง เมื่อในหัวใจยังจดจำ
dtɛ̀ɛ jà hâi tam yang-ngai, mʉ̂a nai hǔa-jai yang jòt-jam
but how can I deal with it when my heart still remembers?

คำว่ารักยังพอให้ต่อชีวิต
kam wâa rák yang pɔɔ hâi dtɔ̀ɔ chii-wít
to think of our love is still good enough for me to move on with my life

ยังทำให้คิดถึงวันเก่าๆ เหล่านั้น
yang tam hâi kít-tʉ̌ng wan gào gào, lào-nán
it makes me remember the good old days, yeah those ones

ได้แต่หวังลึกๆ ในใจ
dâi dtɛ̀ɛ wǎng lʉ́k lʉ́k, nai jai
I still hope deep inside my heart

จะมีบ้างไหมสักวัน
jà mii bâang mái sàk wan
that there should be one day

สิ่งที่ดีๆ เหล่านั้นจะกลับมา
sìng tîi dii dii, lào-nán jà glàp maa
when all those good things we shared will come back

ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน ได้ยินไหม
yang kít-tʉ̌ng təə lʉ̌a-gəən, dâi-yin mái
I miss you so much, do you hear me?

เธอยังอยู่ในหัวใจ ของฉัน
təə yang yùu nai hǔa-jai, kɔ̌ɔng chán
you're still in my heart

ข่มตานอนทุกคืน ยังฝัน ยังเห็นว่าเรารักกัน
kòm dtaa nɔɔn túk kʉʉn, yang fǎn, yang hěn wâa rao rák gan
when I force myself to sleep night after night, I dream of us, it’s obvious we're still in love

เธออยู่ที่ไหน คิดถึงเธอ
təə yùu tiî-nǎi, kít-tʉ̌ng təə
where are you? I miss you

ชาตินี้ไม่มีสิทธิ์เจอ จบแล้วก็เข้าใจ
châat nií mâi mii sìt jəə, jòp lɛ́ɛw gɔ̂ kâo-jai
I know I lost the right to see you in this life, it's over, I know

แต่จะให้ทำยังไง เมื่อในหัวใจมีแต่เธอ
dtɛ̀ɛ jà hai tam yang-ngai, mʉ̂a nai hǔa-jai mii dtɛ̀ɛ təə
but how can I deal with it when you are the only one in my heart? 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.