Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Silly Fools - จิ๊จ๊ะ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


อย่าโกรธกันเลย ยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไป
yàa gròot gan ləəy, yók tôot hâi chán tâa tam pìt bpai
don’t be mad at me, forgive me if I did something wrong

อย่าโทษฉันเลย ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
yàa tôot chán ləəy, chán piang dtɔ̂ɔng-gaan hâi təə kâo-jai
don’t blame me, try to understand me

ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด
chûay bɔ̀ɔk dâi mái dtɔ̂ɔng-gaan sìng dai
please tell me what it is that you want?

ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
chûay bɔ̀ɔk dâi mái chán hâi túk yàang
please tell me, I’ll give you everything

ช่วยบอกได้ไหม... ช่วยบอกได้ไหม...
chûay bɔ̀ɔk dâi mái… chûay bɔ̀ɔk dâi mái...
please tell me, please tell me

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
dtɛ̀ɛ yàa maa jíjá hâi man mâak bpai
but don’t make such a fuss

มันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
man jà bpen bâa rʉ̂ang lék jà glaay bpen rʉ̂ang yài
it freaks me out that you make such a big story out of a little thing

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ้าจะดีกว่าไหม
hàak bpliàn bpen jájâa dii gwàa mái
take it easy, it’s better, no?

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
chán wâa kâo tâa dtɛ̀ɛ tâa jíjá chán gɔ̂ dtɔ̂ɔng bpai
I am sure it's good, but if you make a fuss, I’ll leave

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
dtɛ̀ɛ yàa maa jíjá hâi man mâak bpai
but don’t make such a fuss

มันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
man jà bpen bâa rʉ̂ang lék jà glaay bpen rʉ̂ang yài
it freaks me out that you make such a big story out of a little thing

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ้าจะดีกว่าไหม
hàak bpliàn bpen jájâa dii gwàa mái
take it easy, it’s better, no?

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป

chán wâa kâo tâa dtɛ̀ɛ tâa jíjá chán gɔ̂ dtɔ̂ɔng bpai
I am sure it's good, but if you make a fuss, I’ll leave

ก็บอกมาเลย ฉันเพียงต้องถามเพื่อความเข้าใจ
gɔ̂ bɔ̀ɔk maa ləəy, chán piang dtɔ̂ɔng tǎam pʉ̂a kwaam kâo-jai
so tell me, I just ask because I want to know

อย่าโทษฉันเลย ฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจ
yàa tôot chán ləəy, chán piang dtɔ̂ɔng-gaan hâi təə kâo-jai
don’t blame me, try to understand me

ช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใด
chûay bɔ̀ɔk dâi mái dtɔ̂ɔng-gaan sìng dai
please tell me what it is that you want?

ช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง
chûay bɔ̀ɔk dâi mái chán hâi túk yàang
please tell me, I’ll give you everything

ช่วยบอกได้ไหม... ช่วยบอกได้ไหม...ช่วยบอกได้ไหม...
chûay bɔ̀ɔk dâi mái… chûay bɔ̀ɔk dâi mái... chûay bɔ̀ɔk dâi mái...
please tell me, please tell me, please tell me

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
dtɛ̀ɛ yàa maa jíjá hâi man mâak bpai
but don’t make such a fuss

มันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
man jà bpen bâa rʉ̂ang lék jà glaay bpen rʉ̂ang yài
it freaks me out that you make such a big story out of a little thing

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ้าจะดีกว่าไหม
hàak bpliàn bpen jájâa dii gwàa mái
take it easy, it’s better, no?

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
chán wâa kâo tâa dtɛ̀ɛ tâa jíjá chán gɔ̂ dtɔ̂ɔng bpai
I am sure it's good, but if you make a fuss, I’ll leave


Repeat over and over:

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะให้มันมากไป
dtɛ̀ɛ yàa maa jíjá hâi man mâak bpai
but don’t make such a fuss

มันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
man jà bpen bâa rʉ̂ang lék jà glaay bpen rʉ̂ang yài
it freaks me out that you make such a big story out of a little thing

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ้าจะดีกว่าไหม
hàak bpliàn bpen jájâa dii gwàa mái
take it easy, it’s better, no?

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะฉันก็ต้องไป
chán wâa kâo tâa dtɛ̀ɛ tâa jíjá chán gɔ̂ dtɔ̂ɔng bpai
I am sure it's good but if you make a fuss, I’ll leave

 

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.