Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Punch (พั้นช์) - ไม่ถือสาแต่ว่ารู้สึก


(English translation proposed by Everyday Thai language school)นั่นเสียงใครโทรมาหาใช่ไหม และเค้าคนนั้นอีกแล้วใช่ไหมเธอ
nân siǎng krai too maa hǎa châi mái, lɛ́ káo kon nán iìk lɛ́ɛw châi mái təə
that’s the sound of someone calling, isn’t it? And that’s her, isn’t it?


แต่ทำไมต้องเดินหนีไป หลบไปคุยอะไรกันเหรอ
dtɛ̀ɛ tammai dtɔ̂ɔng dəən niǐ bpai, lòp bpai kuy àrai gan rə̌ə
but why do you walk away? Do you have anything to hide?

คล้ายคล้ายเธอมีความลับอะไรกับฉัน
kláay kláay təə mii kwaam-láp àrai gàp chán
it seems like you’re keeping some kind of secret away from me

เมื่อเขาก็เป็นแค่เพียงความหลัง
mʉ̂a káo gɔ̂ bpen kɛ̂ɛ-piang kwaam-lǎng
when she belongs to the past

ที่เธอบอกว่าวันนี้แค่เพื่อนกัน ก็พอรู้ก็พอเข้าใจ

tiî təə bɔ̀ɔk wâa wan-nií kɛ̂ɛ pʉ̂an-gan, gɔ̂ pɔɔ rúu gɔ̂ pɔɔ kâo-jai
you tell me she is just a friend, I know, I understand

แต่ทำไมต้องโทรทุกวัน มีเรื่องมากมายอย่างนั้น เลยหรือเธอ
dtɛ̀ɛ tammai dtɔ̂ɔng too túk wan, mii rʉ̂ang mâak-maay yàang-nán, ləəy rʉ̌ʉ təə
but why do you have to speak over the phone every day, you have so much too talk about or what?

ไม่อยากถือสา แต่ว่ามันรู้สึก
mâi yàak tʉ̌ʉ-sǎa, dtɛ̀ɛ wâa man rúu-sʉ̀k
it’s not that I mind, but it makes me feel

ลึกลึกก็หวั่นก็ไหวในใจอยู่เสมอ
lʉ́k lʉ́k gɔ̂ wàn gɔ̂ wǎi nai jai yùu sa-mə̌ə
deeply confused

ไม่ให้คิดมากได้ยังไง ในเมื่อคนมันรักเธอ
mâi hâi kít mâak dâi yang-ngai, nai mʉ̂a kon man rák təə
how could I be otherwise, when I love you so much

ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจกันบ้างไหม
mâi rúu wâa təə kâo-jai gan bâang mái
I’m not sure you can understand how I feel

อยากให้เธอมาลองเป็นฉัน ถ้าใครทำเหมือนกันกับเธอ
yàak hâi təə maa lɔɔng bpen chán, tâa krai tam mʉ̌an-gan gàp təə
try to put yourself at my place, what would you think if someone did the same thing to you

เธอจะทนอย่างฉันได้ไหม
təə jà ton yàang chán dâi mái
would you put up with it like I do?

ถ้าหากเธอลองมาเป็นฉัน เธอจะทรมานแค่ไหน เคยคิดเคยเห็นใจรึเปล่า
tâa hàak təə lɔɔng maa bpen chán, təə jà tɔɔ-ra-maan kɛ̂ɛ-nǎi, kəəy kít kəəy hěn jai rʉ́-bplào
if you were at my place, how much would you accept to suffer, have you ever thought about it?

อยากคุยก็คุยต่อหน้ากันได้ไหม ไม่เห็นต้องกลัว
yàak kuy gɔ̂ kuy dtɔ̀ɔ nâa gan dâi mái, mâi hěn dtɔ̂ɔng glua
if you have anything to say, say it to my face, you don’t have to be afraid

ว่าฉันจะเคืองโกรธเธอ
wâa chán jà kʉang gròot təə
that I’ll be mad at you

และที่จริงก็ยังไว้ใจ เชื่อว่าเธอซื่อสัตย์เสมอ
lɛ́ tiî jing gɔ̂ yang wái jai, chʉ̂a wâa təə sʉ̀ʉsàt sa-mə̌ə
and to tell the truth I still trust you, I believe you will always be honest

แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเธอเหมือนเดิมรึเปล่า
dtɛ̀ɛ wan-nií mâi rúu wâa təə mʉ̌an dəəm rʉ́-bplào
but today, I don’t know if you’re still the same old you

ไม่อยากถือสา แต่ว่ามันรู้สึก
mâi yàak tʉ̌ʉ-sǎa, dtɛ̀ɛ wâa man rúu-sʉ̀k
it’s not that I mind, but it makes me feel

ลึกลึกก็หวั่นก็ไหวในใจอยู่เสมอ
lʉ́k lʉ́k gɔ̂ wàn gɔ̂ wǎi nai jai yùu sa-mə̌ə
deeply confused

ไม่ให้คิดมากได้ยังไง ในเมื่อคนมันรักเธอ
mâi hâi kít mâak dâi yang-ngai, nai mʉ̂a kon man rák təə
how could I be otherwise, when I love you so much

ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจกันบ้างไหม
mâi rúu wâa təə kâo-jai gan bâang mái
I’m not sure you can understand how I feel

อยากให้เธอมาลองเป็นฉัน ถ้าใครทำเหมือนกันกับเธอ

yàak hâi təə maa lɔɔng bpen chán, tâa krai tam mʉ̌an-gan gàp təə
try to put yourself at my place, what would you think if someone did the same thing to you

เธอจะทนอย่างฉันได้ไหม
təə jà ton yàang chán dâi mái
would you put up with it like I do?

ถ้าหากเธอลองมาเป็นฉัน เธอจะทรมานแค่ไหน เคยคิดเคยเห็นใจรึเปล่า
tâa hàak təə lɔɔng maa bpen chán, təə jà tɔɔ-ra-maan kɛ̂ɛ-nǎi, kəəy kít kəəy hěn jai rʉ́-bplào
if you were at my place, how much would you accept to suffer, have you ever thought about it?

อยากให้เธอมาลองเป็นฉัน ถ้าใครทำเหมือนกันกับเธอ
yàak hâi təə maa lɔɔng bpen chán, tâa krai tam mʉ̌an-gan gàp təə
try to put yourself at my place, what would you think if someone did the same thing to you

เธอจะทนอย่างฉันได้ไหม
təə jà ton yàang chán dâi mái
would you put up with it like I do?

ถ้าหากเธอลองมาเป็นฉัน เธอจะทรมานแค่ไหน เคยคิดเคยเห็นใจรึเปล่า
tâa hàak təə lɔɔng maa bpen chán, təə jà tɔɔ-ra-maan kɛ̂ɛ-nǎi, kəəy kít kəəy hěn jai rʉ́-bplào
if you were at my place, how much would you accept to suffer, have you ever thought about it?

ถ้าหากเธอลองมาเป็นฉัน เธอจะทรมานแค่ไหน เคยคิดเคยเห็นใจรึเปล่า เคยนึกถึงหัวใจฉันบ้างไหมเธอ
tâa hàak təə lɔɔng maa bpen chán, təə jà tɔɔ-ra-maan kɛ̂ɛ-nǎi, kəəy kít kəəy hěn jai rʉ́-bplào, kəəy nʉ́k-tʉ̌ng hǔa-jai chán bâang mái təə
if you were at my place, how much would you accept to suffer, have you ever thought about it? Did you think about my fragile heart?


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.