Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 
Peacemaker - อย่าคิดเลย  

Peacemaker - อย่าคิดเลย 

(English translation proposed by Everyday Thai language school)

รู้ฉันรู้และเห็นเธอปวดร้าว
rúu chán rúu lɛ́ hěn təə bpùat-ráaw
I know and I see that you are heartbroken

ในใจเธอคิดถึงแต่เขา

nai jai təə kít-tʉ̌ng dtɛ̀ɛ káo
you’re thinking about nothing but him

เพราะรักครั้งนั้น

prɔ́ rák kráng nán
because you were really in love

เธอยังไม่ลืมมันไป

təə yang mâi lʉʉm man bpai
you still haven’t forgotten him

จะกี่ทีที่เราพบกัน
jà giì tii tiî rao póp gan
how many times did we see each other

ฉันก็เห็นรอยน้ำตา
chán gɔ̂ hěn rɔɔy nám-dtaa
and I saw your tears

และเธอก็ยังเสียใจ
lɛ́ təə gɔ̂ yang siǎ-jai
and that you were still sad

เห็นฉันเห็นทุกครั้งที่
hěn chán hěn túk kráng tiî
I can see each time that

เธอเหงา
təə ngǎo
you feel lonely

ใจเธอ
jai təə
your thoughts

วนเวียนถึงแต่เขา
won-wian tʉ̌ng dtɛ̀ɛ káo
revolve around him

เฝ้าคิดว่าเค้าทำไม
fâo kít-wâa káo tammai
I wonder why he

ต้องจากเธอไป
dtɔ̂ɔng jàak təə bpai
decided to leave you

บอกกับเธอให้เธอรับฟัง
bɔ̀ɔk gàp təə hâi təə ráp fang
I have to tell you and you need to listen

เพราะฉันรักและเป็นห่วง
prɔ́ chán rák lɛ́ bpen hùang
because I love you and I am worried about you

ไม่อยากให้เธอเสียใจ
mâi yàak hâi təə siǎ-jai
I don’t want you to be sad

หากเธอยิ่งคิด
hàak təə yîng kít
if you think too much

แล้วยิ่งต้องเสียใจ
lɛ́ɛw yîng dtɔ̂ɔng siǎ-jai
you gonna be very sad

ต้องร้องไห้
dtɔ̂ɔng rɔ́ɔng-hâi
you gonna cry

ติดกับความคิด
dtìt gàp kwaam-kít
stuck in the thought

ที่เธอปวดร้าวยิ่งช้ำใจ
tiî təə bpùat-ráaw yîng chám jai
that it’s gonna make you feel deeply hurt

หากเป็นอย่างนั้น
hàak bpen yàang-nán
if you feel that way

ไม่คิด ไม่คิด
mâi kít mâi kít
don’t think, don’t think

ถึงมันจะดีกว่าไหม
tʉ̌ng man jà dii-gwàa mái
'bout it, isn't it better?

ปล่อยใจเธอหยุดพัก
bplɔ̀ɔy jai təə yùt pák
free your mind and move on

อยู่กับฉันแค่สักวัน
yùu gàp chán kɛ̂ɛ sàk wan
be with me just for a day

อย่าคิดเลย
yàa kít ləəy
don’t think

เรื่องร้าย ร้าย
rʉ̂ang ráay ráay
about bad things

นั้นคิดแล้วเจ็บช้ำ
nán kít lɛ́ɛw jèp chám
it would only hurt you

เหมือน เหมือน
mʉ̌an mʉ̌an
as if

ย้ำแผลเดิมอีกครั้ง
yám plɛ̌ɛ dəəm ìik kráng
you reopened your old wounds once again

ให้ยิ่งชอกช้ำจนเธอ
hâi yîng chɔ̂ɔk chám jon təə
and you’ll hurt until you

หมดกำลังใจ
mòt gamlang-jai
have no more energy

เก็บเวลาที่เธอเสียใจ
gèp weelaa tiî təə siǎ-jai
save your time, no need to remain sad

ขอเริ่มต้นมองวันใหม่่่
kɔ̌ɔ rə̂əm-dtôn mɔɔng wan mài
you should start to look for a new beginning

จะมีฉันอยู่ข้างเธอ
jà mii chán yùu kâang təə
with me by your side

หากเธอยิ่งคิด
hàak təə yîng kít
if you think to much

แล้วยิ่งต้องเสียใจ
lɛ́ɛw yîng dtɔ̂ɔng siǎ-jai
you gonna be very sad

ต้องร้องไห้
dtɔ̂ɔng rɔ́ɔng-hâi
you gonna cry

ติดกับความคิด
dtìt gàp kwaam-kít
stuck in the thought

ที่เธอปวดร้าวยิ่งช้ำใจ
tiî təə bpùat-ráaw yîng chám jai
that it’s gonna make you feel deeply hurt

หากเป็นอย่างนั้น
hàak bpen yàang-nán
if you feel that way

ไม่คิด ไม่คิด
mâi kít mâi kít
don’t think, don’t think

ถึงมันจะดีกว่าไหม
tʉ̌ng man jà dii-gwàa mái
'bout it, isn't it better?

ปล่อยใจเธอหยุดพัก
bplɔ̀ɔy jai təə yùt pák
free your mind and move on

อยู่กับฉันแค่สักวัน
yùu gàp chán kɛ̂ɛ sàk wan
be with me just for a day

อย่าคิดเลย
yàa kít ləəy
don’t think

อย่าคิดเลย
yàa kít ləəy
don’t think

อย่าคิดเลย
yàa kít ləəy
don’t think

หากเธอยิ่งคิด
hàak təə yîng kít
if you think to much

แล้วยิ่งต้องเสียใจ
lɛ́ɛw yîng dtɔ̂ɔng siǎ-jai
you gonna be very sad

ต้องร้องไห้
dtɔ̂ɔng rɔ́ɔng-hâi
you gonna cry

ติดกับความคิด
dtìt gàp kwaam-kít
stuck in the thought

ที่เธอปวดร้าวยิ่งช้ำใจ
tiî təə bpùat-ráaw yîng chám jai
that it’s gonna make you feel deeply hurt

หากเป็นอย่างนั้น
hàak bpen yàang-nán
if you feel that way

ไม่คิด ไม่คิด
mâi kít mâi kít
don’t think, don’t think

ถึงมันจะดีกว่าไหม
tʉ̌ng man jà dii-gwàa mái
'bout it, isn't it better?

ปล่อยใจเธอหยุดพัก
bplɔ̀ɔy jai təə yùt pák
free your mind and move on

อยู่กับฉันแค่สักวัน
yùu gàp chán kɛ̂ɛ sàk wan
be with me just for a day

หากเธอยิ่งคิด
hàak təə yîng kít
if you think to much

แล้วยิ่งต้องเสียใจ
lɛ́ɛw yîng dtɔ̂ɔng siǎ-jai
you gonna be very sad

ต้องร้องไห้
dtɔ̂ɔng rɔ́ɔng-hâi
you gonna cry

ติดกับความคิด
dtìt gàp kwaam-kít
stuck in the thought

ที่เธอปวดร้าวยิ่งช้ำใจ
tiî təə bpùat-ráaw yîng chám jai
that it’s gonna make you feel deeply hurt

หากเป็นอย่างนั้น
hàak bpen yàang-nán
if you feel that way

ไม่คิด ไม่คิด

mâi kít mâi kít
don’t think, don’t think

ถึงมันจะดีกว่าไหม
tʉ̌ng man jà dii-gwàa mái
'bout it, isn't it better?

ปล่อยใจเธอหยุดพัก

bplɔ̀ɔy jai təə yùt pák
free your mind and move on

อยู่กับฉันแค่สักวัน
yùu gàp chán kɛ̂ɛ sàk wan
be with me just for a day

อย่าคิดเลย
yàa kít ləəy
don’t think

อย่าคิดเลย
yàa kít ləəy
don’t think

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.