Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with song: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

August (ออกัส) feat. Ploy (พลอย ณัชชา) - ฝัน หวาน อาย จูบ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)

ฉันฝันถึงเธอคนที่อยู่ไกลแสนไกล
chán fǎn tʉ̌ng təə kon tiî yùu glai-sɛ̌ɛn-glai
I think about someone far away

ช่างหวานละมุนอบอุ่นข้างในหัวใจ
châang wǎan lá-mun òp-ùn kâang-nai hǔa-jai
someone sweet, gentle and with a warm heart

แต่อายไม่กล้าแม้จะบอกกับใคร
dtɛ̀ɛ aay mâi glâa mɛ́ɛ jà bɔ̀ɔk gàp krai
but I am so shy that I don’t dare to talk about him/her to anyone

จึงจูบผ่านสายลมให้พัดพาไป
jʉng jùup pàan sǎay-lom hâi pát paa bpai
instead I blow a kiss into the wind and hope it will reach him/her

เพราะฝันและจริงยังไม่เคยพบกัน
prɔ́ fǎn lɛ́ jing yang mai kəəy póp gan
because dreams and reality haven’t met each other

เพราะหวานเกินไปไม่ว่าใครก็ต้องใจสั่น
prɔ́ wǎan gəən-bpai mâi wâa krai gɔ̂ dtɔ̂ɔng jai-sàn
because it is so sweet, it would make anybody shivers

เพราะอายเหลือเกินกว่าที่จะพูดคำนั้น
prɔ́ aay lʉ̌a-gəən gwàa tiî jà pûut kam nán
because I am too shy, I cannot say that word

เพราะจูบของเธอยังไม่ใช่จูบของฉัน
prɔ́ jùup kɔ̌ɔng təə yang mâi châi jùup kɔ̌ɔng chán
because your kiss isn’t yet my kiss

ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ฉันควรต้องทำใจหรือเปล่า
kwaam-rák kráng-nií jà bpen yàang-rai, chán kuan dtɔ̂ɔng tam-jai rʉ́-bplào
what will happen of this love, should I give it up?

(จะเป็นได้แค่เพียงฝัน)
(jà bpen dâi kɛ̂ɛ-piang fǎn)
(or maybe only in dreams?)

ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร สุขสมได้ดั่งใจหรือเป็นฝันชั่วคราว
kwaam-rák kráng-nií jà bpen yàang-rai sùk-sǒm dâi dàng jai rʉ̌ʉ bpen fǎn chûa-kraaw
what will happen of this love? Will it be as joyful as in my mind or will it remain a dream?

(อยู่ที่เธอรู้ไหม)
(yùu tiî təə rúu mái)
(only you can say)

ชีวิตของฉันเมื่อพบกับเธอนั้น จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเหมือนเก่า
chii-wít kɔ̌ɔng chán mʉ̂a póp gàp təə nán, jà bpliàn-bplɛɛng rʉ̌ʉ bpen mʉ̌an gào
when I finally meet you, will my life change radically or will it still stay the same?

(เป็นแค่ฝันไป)
(bpen kɛ̂ɛ fǎn bpai)
(it’s just a dream)

คือคำถามที่ฉันฝากไว้ ฉันวานให้สายลมพัดลอยผ่านไป..ถึงเธอ
kʉʉ kam-tǎam tiî chán fàak wái, chán waan hâi sǎay-lom pát lɔɔy pàan bpai..tʉ̌ng təə
that question of mine, I let the wind carry it your way

ถ้าฝันและจริงจะบังเอิญเจอกันสักวัน
tâa fǎn lɛ́ jing jà bang-əən jəə gan sàk wan
if one day dreams and reality surprisingly become one

ถ้าหวานข้างในใจทั้งสองได้พร้อมๆ กัน
tâa wǎan kâang-nai jai táng sɔ̌ɔng dâi prɔ́ɔm prɔ́ɔm gan
if both our sweet hearts get together

ถ้าอายจะหายไปจากประโยคเหล่านั้น

tâa aay jà hǎay bpai jàak bprà-yòok lào-nán
if I can overcome my shyness at having said such a sentence

และถ้าจูบของเธอจะกลายเป็นจูบของฉัน
lɛ́ tâa jùup kɔ̌ɔng təə jà glaay bpen jùup kɔ̌ɔng chán
and if your kiss becomes my kiss

ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ฉันควรต้องทำใจหรือเปล่า
kwaam-rák kráng-nií jà bpen yàang-rai chán kuan dtɔ̂ɔng tam-jai rʉ́-bplào
what will happen of this love, should I give it up?

(จะเป็นได้แค่เพียงฝัน)
(jà bpen dâi kɛ̂ɛ-piang fǎn)
(or maybe only in dreams?)

ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร สุขสมได้ดั่งใจหรือเป็นฝันชั่วคราว
kwaam-rák kráng-nií jà bpen yàang-rai sùk-sǒm dâi dàng jai rʉ̌ʉ bpen fǎn chûa-kraaw
what will happen of this love? Will it be as joyful as in my mind or will it remain a dream?

(อยู่ที่เธอรู้ไหม)
(yùu tiî təə rúu mái)
(Only you can say)

ชีวิตของฉันเมื่อพบกับเธอนั้น จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเหมือนเก่า
chii-wít kɔ̌ɔng chán mʉ̂a póp gàp təə nán, jà bpliàn-plɛɛng rʉ̌ʉ bpen mʉ̌an gào
when I finally meet you, will my life change radically or will it still stay the same?

(เป็นแค่ฝันไป)
(bpen kɛ̂ɛ fǎn bpai)
(it’s just a dream)

คือคำถามที่ฉันฝากไว้ ฉันวานให้สายลมพัดลอยผ่านไป..ถึงเธอ
kʉʉ kam-tǎam tiî chán fàak wái, chán waan hâi sǎay-lom pát lɔɔy pàan bpai..tʉ̌ng təə
that question of mine, I let the wind carry it your way

ฝากทุกข้อความ ส่งไปถึงเธอ (รู้สึกอะไรบ้างไหมเธอ)
fàak túk kɔ̂ɔ-kwaam sòng bpai tʉ̌ng təə (rúu-sʉ̀k àrai bâang mái təə)
I entrust all my messages to you (do you feel any of them?)

สิ่งที่ไม่อาจจะเปิดในยามที่พบเจอ (อยู่ข้างๆเธอ)
sìng tiî mâi àat-jà bpə̀ət nai yaam tiî póp-jəə (yùu kâang-kâang təə)
all those things it might not be able to say when we finally meet (side by side)

อาจมีสักวัน เธอจะได้รับมัน (เธอได้ยินเสียงอะไร…)
àat mii sàk wan, təə jà dâi-ráp man (təə dâi-yin siǎng àrai…)
maybe one day, you will receive them (you can hear anything…)

จะรู้ว่าฉันนั้นคิดเช่นไร
jà rúu wâa chán nán kít chên-rai
and know what I think and how I feel about you

ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ฉันควรต้องทำใจหรือเปล่า
kwaam-rák kráng-nií jà bpen yàang-rai chán kuan dtɔ̂ɔng tam-jai rʉ́-bplào
what will happen of this love, should I give it up?

(จะเป็นได้แค่เพียงฝัน)
(jà bpen dâi kɛ̂ɛ-piang fǎn)
(or maybe only in dreams?)

ความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร สุขสมได้ดั่งใจหรือเป็นฝันชั่วคราว
kwaam-rák kráng-nií jà bpen yàang-rai sùk-sǒm dâi dàng jai rʉ̌ʉ bpen fǎn chûa-kraaw
what will happen of this love? Will it be as joyful as in my mind or will it remain a dream?

(อยู่ที่เธอรู้ไหม)
(yùu tiî təə rúu mái)
(only you can say)

ชีวิตของฉันเมื่อพบกับเธอนั้น จะเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเหมือนเก่า
chii-wít kɔ̌ɔng chán mʉ̂a póp gàp təə nán, jà bpliàn-bplɛɛng rʉ̌ʉ bpen mʉ̌an gào
when I finally meet you, will my life change radically or will it still stay the same?

(เป็นแค่ฝันไป)
(bpen kɛ̂ɛ fǎn bpai)
(It’s just a dream)

คือคำถามที่ฉันฝากไว้ ฉันวานให้สายลมพัดลอยผ่านไป..ถึงเธอ
kʉʉ kam-tǎam tiî chán fàak wái, chán waan hâi sǎay-lom pát lɔɔy pàan bpai..tʉ̌ng təə
that question of mine, I let the wind carry it your way

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.