Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

sao sao sao (สาว สาว สาว) – ประตูใจ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
gɔ́ɔk gɔ́ɔk gɔ́ɔk bpə̀ət bpràdtuu
knock, knock, knock, open the door

เปิดออกดูว่าใครมา
bpə̀ət ɔ̀ɔk duu wáa krai maa
open and look who is coming

ก็อยู่สบายแล้วนี่นา
gɔ̂ yùu sabaay lɛ́ɛw niî naa
I’m already alright

แล้วใครจะมาเปิดประตูหัวใจ
lɛ́ɛw krai jà maa bpə̀ət bpràdtuu hǔa-jai
who’s going to come opening the door of my heart

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
gɔ́ɔk gɔ́ɔk gɔ́ɔk bpə̀ət bpràdtuu
knock, knock, knock, open the door

เปิดออกดู อ๋อเป็นเธอ
bpə̀ət ɔ̀ɔk duu, ɔ̌ɔ bpen təə
open the door, that’s you

อยู่สบาย มั้ยละเออ
yùu sàbaay, mái lá əə
how do you feel, good I hope?

จึงเปิดรับเธอเข้าประตูหัวใจ
jʉng bpə̀ət ráp təə kâo bpràdtuu hǔa-jai
then you’re welcome into my heart

เปิดเอาไว้ถ้าใจของเธอมั่นคง
bpə̀ət ao wái tâa jai kɔ̌ɔng təə mân-kong
I’ll leave it open if you’re trustable

จะตกลง ถ้าเธอไม่มีเปลี่ยนใจ
jà dtòk-long, tâa təə mâi mii bpliàn jai
am gonna do it if you don’t change your mind

จะรับไว้ สู่ประตูใจ
jà ráp wái, sùu bpràdtuu jai
you’re gonna be welcome into my heart

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
gɔ́ɔk gɔ́ɔk gɔ́ɔk bpə̀ət bpràdtuu
knock, knock, knock, open the door

เปิดออกดู เขาเป็นใคร
bpə̀ət ɔ̀ɔk duu, káo bpen krai
open and look who she is

แต่ใยเขา เขาทำไม
dtɛ̀ɛ yai káo, káo tammai
but why, why

เอาเธอจากไปสู่ประตูวิวาห์
ao təə jàak bpai sùu bpràdtuu wíwaa
she took you away from me

ล็อก ล็อก ล็อก ปิดประตู
lɔ́k lɔ́k lɔ́k bpìt bpràdtuu
lock, lock, lock, close the door

ไม่อยากดู ดูหน้าใคร
mâi yàak duu, duu nâa krai
I don’t want to see anybody

ไม่อยากเห็น คนไร้หัวใจ
mâi yàak hěn, kon-rái-hǔa-jai
I don’t want to see this heartless person

จึงต้องปิดไฟ ใส่กลอนประตู
jʉng dtɔ̂ɔng bpìt fai, sài glɔɔn bpràdtuu
better to turn off the light and lock the door

เปิดเอาไว้ถ้าใจของเธอมั่นคง
bpə̀ət ao wái tâa jai kɔ̌ɔng təə mân-kong
I’ll leave it open if you’re trustable

จะตกลงถ้าเธอไม่มีเปลี่ยนใจ
jà dtòk-long tâa təə mâi mii bpliàn jai
am gonna do it if you don’t change your mind

จะรับไว้ สู่ประตูใจ
jà ráp wái, sùu bpràdtuu jai
you’re gonna be welcome into my heart

ล็อก ล็อก ล็อก ปิดประตู
lɔ́k lɔ́k lɔ́k bpìt bpràdtuu
lock, lock, lock, close the door

ไม่อยากดู ดูหน้าใคร
mâi yàak duu, duu nâa krai
I don’t want to see anybody

ไม่อยากเห็น คนไร้หัวใจ
mâi yàak hěn, kon-rái-hǔa-jai
I don’t want to see this heartless person

จึงต้องปิดไฟ ใส่กลอนประตู
jʉng dtɔ̂ɔng bpìt fai, sài glɔɔn bpràdtuu
better to turn off the light and lock the door


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.