Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Prik Thai (พริกไทย) - รักสามเศร้า

(English translation proposed by Everyday Thai language school)นับจากวันนั้น วันที่เธอทิ้ง
náp jàak wan nán, wan tiî təə tíng
ever since that day, the day you left

ฉันต้องยอมรับความจริง แม้ว่ามันไม่ง่ายเลย

chán dtɔ̂ɔng yɔɔm-ráp kwaam-jing, mɛ́ɛ wâa man mâi ngâay ləəy
I had to accept the truth, even though it wasn't easy at all

นับจากวันนั้น ฉันก็เจอเค้า

náp jàak wan nán, chán gɔ̂ jəə káo
ever since that day, I met him

เค้าที่คอยเช็ดน้ำตา คอยดูแลไม่ห่าง

káo tiî kɔɔy chét nám-dtaa, kɔɔy duulɛɛ mâi hàang
he has always been looking after me and wiped away my tears

อย่าร้อง เค้าบอกกับฉันว่า อย่าร้อง

yàa rɔ́ɔng, káo bɔ̀ɔk gàp chán wâa, yàa rɔ́ɔng
don't cry, he told me, don't cry

มีเค้าทั้งคนจะคอย อยู่ข้างฉัน

mii káo táng kon jà kɔɔy, yùu kâang chán
I had him by side, waiting for me

และแล้วและเราทั้งสองก็ได้คบ และไปด้วยดี
lɛ́ lɛ́ɛw lɛ́ rao táng sɔ̌ɔng gɔ̂ dâi kóp lɛ́ bpai dûay dii
And finally we started dating and we were having a good time

ทำไมเธอกลับมา เอาตอนนี้
tammai təə glàp maa, ao dtɔɔn-nií
Why do you have to come back now?

คนหนึ่งเค้าช่างดีกับฉัน จะทิ้งเค้าลงยังไง
kon nʉ̀ng káo châang dii gàp chán, jà tíng káo long yang-ngai
one guy has been great to me, how could I leave him?

คนหนึ่งเคยทิ้งไป แต่รักไม่เคยจางหาย
kon nʉ̀̀ng kəəy tíng bpai, dtɛ̀ɛ rák mâi kəəy jaang hǎay
one guy dumped me badly, but I am still in love with him

ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจากไหน ก็คงต้องเลือกสักทาง

chán mâi châi jâo-yǐng jàak nǎi gɔ̂ kong dtɔ̂ɔng lʉ̂ak sàk taang
I am nowhere close to being a princess, so I’m gonna have to make a choice

ทางที่รักสามเศร้าต้องจบ
taang tiî rák sǎam sâo dtɔ̂ɔng jòp
and find a way to end this bizarre love triangle

นับจากวันนี้ ฉันต้องเข้มแข็ง

náp jàak wan-nií chán dtɔ̂ɔng kêm-kɛ̌ng
from now on, I need to be strong

ระหว่างคนที่รักเรา หรือว่ารักครั้งก่อน

ra-wàang kon tiî rák rao rʉ̌ʉ wâa rák kráng gɔ̀ɔn
and choose between my new lover and my past lover

อย่าร้อง เค้าบอกกับฉันว่าอย่าร้อง
yàa rɔ́ɔng káo bɔ̀ɔk gàp chán wâa yàa rɔ́ɔng
don't cry, he told me, don't cry

มีเค้าทั้งคนจะคอย อยู่ข้างฉัน
mii káo táng kon jà kɔɔy yùu kâang chán
I had him by side, waiting for me

และแล้วและเราทั้งสองก็ได้คบ และไปด้วยดี
lɛ́ lɛ́ɛw lɛ́ rao táng sɔ̌ɔng gɔ̂ dâi kóp, lɛ́ bpai dûay dii
and finally we started dating and we were having a good time

ทำไมเธอกลับมา เอาตอนนี้
tammai təə glàp maa, ao dtɔɔn-nií
why do you have to come back now?

คนหนึ่งเค้าช่างดีกับฉัน จะทิ้งเค้าลงยังไง
kon nʉ̀ng káo châang dii gàp chán, jà tíng káo long yang-ngai
one guy has been great to me, how could I leave him?

คนหนึ่งเคยทิ้งไป แต่รักไม่เคยจางหาย
kon nʉ̀̀ng kəəy tíng bpai, dtɛ̀ɛ rák mâi kəəy jaang hǎay
one guy dumped me badly, but I am still in love with him

ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจากไหน ก็คงต้องเลือกสักทาง
chán mâi châi jâo-yǐng jàak nǎi, gɔ̂ kong dtɔ̂ɔng lʉ̂ak sàk taang
I am nowhere close to being a princess, so I’m gonna have to make a choice

ทางที่รักสามเศร้าต้องจบ
taang tiî rák sǎam sâo dtɔ̂ɔng jòp
and find a way to end this bizarre love triangle

นับจากวันนี้ ฉันต้องเข้มแข็ง
náp jàak wan-nií, chán dtɔ̂ɔng kêm-kɛ̌ng
from now on, I need to be strong

ระหว่างคนที่รักเรา หรือว่ารักครั้งก่อน
ra-wàang kon tiî rák rao rʉ̌ʉ wâa rák kráng gɔ̀ɔn
and choose between my new lover and my past lover

คนหนึ่งเค้าช่างดีกับฉัน จะทิ้งเค้าลงยังไง
kon nʉ̀ng káo châang dii gàp chán, jà tíng káo long yang-ngai
one guy has been great to me, how could I leave him?

คนหนึ่งเคยทิ้งไป แต่รักไม่เคยจางหาย
kon nʉ̀̀ng kəəy tíng bpai, dtɛ̀ɛ rák mâi kəəy jaang hǎay
one guy dumped me badly, but I am still in love with him

ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจากไหน ก็คงต้องเลือกสักทาง
chán mâi châi jâo-yǐng jàak nǎi, gɔ̂ kong dtɔ̂ɔng lʉ̂ak sàk taang
I am nowhere close to being a princess, so I’m gonna have to make a choice


ทางที่รักสามเศร้าต้องจบ
taang tiî rák sǎam sâo dtɔ̂ɔng jòp
and find a way to end this bizarre love triangle

นับจากวันนี้ ฉันต้องเข้มแข็ง
náp jàak wan-nií, chán dtɔ̂ɔng kêm-kɛ̌ng
from now on, I need to be strong

ระหว่างคนที่รักเรา หรือว่ารักครั้งก่อน
ra-wàang kon tiî rák rao rʉ̌ʉ wâa rák kráng gɔ̀ɔn
and choose between my new lover and my past lover

คนหนึ่งเค้าช่างดีกับฉัน จะทิ้งเค้าลงยังไง
kon nʉ̀ng káo châang dii gàp chán, jà tíng káo long yang-ngai
one guy has been great to me, how could I leave him?

คนหนึ่งเคยทิ้งไป แต่รักไม่เคยจางหาย
kon nʉ̀̀ng kəəy tíng bpai, dtɛ̀ɛ rák mâi kəəy jaang hǎay
one guy dumped me badly, but I am still in love with him

ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงจากไหน ก็คงต้องเลือกสักทาง

chán mâi châi jâo-yǐng jàak nǎi, gɔ̂ kong dtɔ̂ɔng lʉ̂ak sàk taang
I am nowhere close to being a princess, so I’m gonna have to make a choice

ทางที่รักสามเศร้าต้องจบ
taang tiî rák sǎam sâo dtɔ̂ɔng jòp
and find a way to end this bizarre love triangle

นับจากวันนี้ ฉันต้องเข้มแข็ง
náp jàak wan-nií, chán dtɔ̂ɔng kêm-kɛ̌ng
from now on, I need to be strong

ระหว่างคนที่รักเรา หรือว่ารักครั้งก่อน
ra-wàang kon tiî rák rao rʉ̌ʉ wâa rák kráng gɔ̀ɔn
and choose between my new lover and my past lover 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.