Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Yarinda (ญารินดา) - แค่ได้คิดถึง

(English translation proposed by Everyday Thai language school)

ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผลมากมาย ไม่เคยสำคัญ
dtâng-dtɛ̀ɛ kráng tiî rao jàak gan sɛ̌ɛn glai, hèt lɛ pǒn mâak maay, mâi kəəy sǎmkan
ever since we decided to separate and took different ways, we had many reasons for that, none of them important

เท่ากับความรู้สึก ที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ
tâo gàp kwaam rúusʉ̀k tiî jai kɔ̌ɔng chán nán gèp hâi təə
I feel like my heart still keeps a place for you

แต่ละครั้ง ที่เราผ่านมาพบกัน อาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอ
dtɛ̀ɛ lá kráng, tiî rao pàan maa póp-gan, àat bang-əən dâi-yin kàaw-kraaw kɔ̌ɔng təə
each time, whenever we come across or when I unexpectedly hear news about you,

นั่นคือความรู้สึก ที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอ
nân kʉʉ kwaam-rúusʉ̀k tiî dii tiî chán kɔɔy yùu sa-mə̌ə
that’s my feeling, a good feeling that I’m always waiting for

ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้น ยังมีความหมาย ต้นไม้ลำธาร ยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย

kɔ̀ɔp-fáa tiî rao nâng mɔɔng kraaw nán, yang mii kwaam-mǎay, dtôn-mái lamtaan, yîng mɔɔng yîng kít-tʉ̌ng təə mâak maay
at the time, we would sit and look at the horizon. It still holds meaning for me. The more I look at the trees and at the water stream and the more I miss you

ชีวิตที่มัน ขาดเธอ วันนี้ ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึง ก็เป็นสุขใจ
chii-wít tiî man kàat təə, wan-nií yang dəən dtɔ̀ɔ-bpai, kɛ̂ɛ dâi kít-tʉ̌ng, gɔ̂ bpen sùk-jai
without you, I still move on with my life, but I still think about you; it makes me feel happy

หยิบเอาภาพ ที่เรากอดคอด้วยกัน ได้แต่ยิ้ม กับมัน ด้วยความชื่นใจ

yíp ao pâap, tiî rao gɔ̀ɔt kɔɔ dûay-gan, dâi dtɛ̀ɛ yím gàp man, dûay kwaam-chʉ̂ʉn-jai
whenever I look at our photograph with our arms around each other neck, it makes me smile and it makes me feel happy

และก็ยังเสียดาย กับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา
lɛ́ gɔ̂ yang siǎ-daay, gàp gaan-sǔun-siǎ təə yùu rʉ̂ay maa
and it also makes me regret to have lost you

ได้ยินเสียงบทเพลง ที่เธอชอบฟัง และทุกครั้ง ก็ยังแอบมีน้ำตา
dâi-yin siǎng bòt-pleeng, tiî təə chɔ̂ɔp fang, lɛ́ túk kráng, gɔ̂ yang ɛ̀ɛp mii nám-dtaa
whenever I hear the lyrics of a song that you loved, out of nowhere tears are coming

ยิ่งเวลารู้สึก ไม่มีไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้
yîng weelaa rúusʉ̀k, mâi mii mâi lʉ̌a krai yùu dtrong-nií
the more time is passing, the more I can feel that there is nobody by my side anymore.

ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้น ยังมีความหมาย ต้นไม้ลำธาร ยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอมากมาย
kɔ̀ɔp-fáa tiî rao nâng mɔɔng kraaw nán, yang mii kwaam-mǎay, dtôn-mái lamtaan, yîng mɔɔng yîng kít-tʉ̌ng təə mâak maay
at the time, we would sit and look at the horizon. It still holds meaning for me. The more I look at the trees and at the water stream and the more I miss you

ชีวิตที่มัน ขาดเธอ วันนี้ ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึง ก็เป็นสุขใจ

chii-wít tiî man kàat təə, wan-nií yang dəən dtɔ̀ɔ-bpai, kɛ̂ɛ dâi kít-tʉ̌ng, gɔ̂ bpen sùk-jai
without you, I still move  on with my life, but I still think about you; it makes me feel happy

ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้น ยังมีความหมาย ต้นไม้ลำธาร ยิ่งมองยิ่งคิดถึงเธอ มากมาย
kɔ̀ɔp-fáa tiî rao nâng mɔɔng kraaw nán, yang mii kwaam-mǎay, dtôn-mái lamtaan, yîng mɔɔng yîng kít-tʉ̌ng təə mâak maay
at the time, we would sit and look at the horizon. It still holds meaning for me. The more I look at the trees and at the water stream and the more I miss you

ชีวิตที่มัน ขาดเธอ วันนี้ ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึง ก็เป็นสุขใจ
chii-wít tiî man kàat təə, wan-nií yang dəən dtɔ̀ɔ-bpai, kɛ̂ɛ dâi kít-tʉ̌ng, gɔ̂ bpen sùk-jai
without you, I still move on with my life, but I still think about you; it makes me feel happy

และจะคิดถึงเธอตลอดไป
lɛ́ jà kít-tʉ̌ng təə dtalɔ̀ɔt bpai
and I will miss you forever.

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.