Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Ploy (พลอย ณัฐชา) - อยากรู้ว่า

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


อยากรู้ว่าเม็ดทราย คิดยังไงกับน้ำทะเล
yàak rúu wâa mét-saay, kít yang-ngai gàp nám-tálee
I’d like to know how grains of sand feel with seawater

อยากรู้ว่าพระจันทร์ คิดยังไงกับโลกกลมๆ
yàak rúu wâa prá-jan, kít yang-ngai gàp lôok glom glom
I’d like to know how the moon feels with our round planet

มองเรือใบที่อยู่ไกลๆ คิดยังไงกับสายลม
mɔɔng rʉa-bai tiî yùu glai glai, kít yang-ngai gàp sǎay-lom
I’d like to see how the sailboats traveling the open sea feel with the wind

อยากรู้จริงๆว่าเธอ คิดยังไงกับฉัน
yàak rúu jing-jing wâa təə, kít yang-ngai gàp chán
I’d really to know how you feel about me

อยากรู้ว่าเมื่อไร ที่ต้นไม้มีใจให้ผืนดิน
yàak rúu wâa mʉ̂a-rai, tiî dtôn-mái mii jai hâi pʉ̌ʉn-din
I’d like to when was it that the trees fell in love with the earth

ดอกไม้ก็เฝ้ารอ ให้ฝนโปรยปรายอยู่ทุกวัน

dɔ̀ɔk- mái gɔ̂ fâo rɔɔ, hâi fǒn bprooy-bpraay yùu túk wan
everyday, flowers are waiting for the rain to fall

ดาวบางดวงก็คอยให้ฟ้า มองว่ามันสำคัญ
daaw baang duang gɔ̂ kɔɔy hâi fáa, mɔɔng wâa man sǎmkan
some stars are waiting for the sky to notice their importance

อยากรู้จริงๆว่าเธอ เหลียวแลกันบ้างไหม
yàak rúu jing-jing wâa təə, liǎw-lɛɛ gan bâang mái
I’d really like to know if you imagine us together sometimes

ฉันฝันว่าฉันมีเธอ ฉันฝันว่าเรารักกัน
chán fǎn wâa chán mii təə, chán fǎn wâa rao rák gan
I dream that I have you and that we are in love

เพียงแค่นั้น ได้แค่ฝันก็หวั่นไหว

piang-kɛ̂ɛ nán, dâi kɛ̂ɛ fǎn gɔ̂ wàn-wǎi
but I can merely dream with anxiety

ยังคอยค้นหาคำตอบ ที่เธอเท่านั้นรู้คำตอบ
yang kɔɔy kón-hǎa kam-dtɔ̀ɔp, tiî təə tâo-nán rúu kam-dtɔ̀ɔp
I’m still waiting to discover the answer, you are the only one having the answer

ว่าใจของเธอ มีฉันรึเปล่า
wâa jai kɔ̌ɔng təə, mii chán rʉ́-bplào
whether there is a place for me in your heart

ขวดสีกับพู่กัน นกนางนวลกับคลื่นลม
kùat siǐ gàp pûu-gan, nók-naang-nuan gàp klʉ̂ʉn-lom
as a colored bottle with a paintbrush, as a seagull with sea breeze

เข็มนาฬิกา กับเลขบางตัวที่คิดถึงกัน
kěm-naalígaa gàp lêek baang dtua tiî kít-tʉ̌ng gan
as a hand clock with some numbers which miss each other

ความในใจที่ยังสงสัย และคอยมานานแสนนาน
kwaam nai jai tiî yang sǒng-sǎi, lɛ́ kɔɔy maa naan-sɛ̌ɛn-naan
in my heart, I still wonder and I’ll wait forever

อยากรู้จริงๆว่าเธอ เคยรักกันบ้างไหม
yàak rúu jing-jing wâa təə, kəəy rák gan bâang mái
I’d really like to know, will you ever love me?

อยากรู้ว่าเม็ดทราย คิดยังไงกับน้ำทะเล
yàak rúu wâa mét-saay, kít yang-ngai gàp nám-tálee
I’d like to know how grains of sand feel with seawater

อยากรู้ว่าพระจันทร์ คิดยังไงกับโลกกลมๆ
yàak rúu wâa prá-jan, kít yang-ngai gàp lôok glom glom
I’d like to know how the moon feels with our round planet

มองเรือใบที่อยู่ไกลๆ คิดยังไงกับสายลม
mɔɔng rʉa-bai tiî yùu glai glai, kít yang-ngai gàp sǎay-lom
I’d like to see how the sailboats traveling the open sea feel with the wind

อยากรู้จริงๆว่าเธอ คิดยังไงกับฉัน
yàak rúu jing-jing wâa təə, kít yang-ngai gàp chán
I’d really to know how you feel about me

ฉันฝันว่าฉันมีเธอ ฉันฝันว่าเรารักกัน
chán fǎn wâa chán mii təə, chán fǎn wâa rao rák gan
I dream that I have you and that we are in love

เพียงแค่นั้น ได้แค่ฝันก็หวั่นไหว

piang-kɛ̂ɛ nán, dâi kɛ̂ɛ fǎn gɔ̂ wàn-wǎi
but I can merely dream with anxiety

ยังคอยค้นหาคำตอบ ที่เธอเท่านั้นรู้คำตอบ
yang kɔɔy kón-hǎa kam-dtɔ̀ɔp, tiî təə tâo-nán rúu kam-dtɔ̀ɔp
I’m still waiting to discover the answer, you are the only one having the answer

ว่าใจของเธอ มีฉันรึเปล่า
wâa jai kɔ̌ɔng təə, mii chán rʉ́-bplào
whether there is a place for me in your heart 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.