Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Parn Thanaporn (ปาน ธนพร) - เพลงของเธอ

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


กว่าจะนึกขึ้นได้ว่านาน ที่เรานั้นได้พบได้เจอ
gwàa jà nʉ́k kʉ̂n dâi wâa naan, tiî rao nán dâi póp dâi jəə
when I realized how much time had passed since we first met each other

เพิ่งจะรู้ว่าฉันมีเธอมานานขนาดนี้
pə̂əng jà rúu wâa chán mii təə maa naan ka-nàat nií
I just realized how long I have had you

แต่เมื่อลองมานึกย้อนไป วันที่ร้ายหรือวันที่ดี
dtɛ̀ɛ mʉ̂a lɔɔng maa nʉ́k yɔ́ɔn bpai, wan tiî ráay rʉ̌ʉ wan tiî dii
whenever I try to recall the good days and the bad days

ก็หันไปเจอเธออยู่ข้างข้างเรื่อยมา
gɔ̂ hǎn bpai jəə təə yùu kâang kâang rʉ̂ay maa
I find that you have always been by my side

ก็แค่คนพื้นพื้นคนหนึ่ง ที่ไม่ซึ้งไม่เห็นสำคัญ
gɔ̂ kɛ̂ɛ kon pʉ́ʉn pʉ́ʉn kon nʉ̀ng, tiî mâi sʉ́ng mâi hěn sǎmkan
I’m just a normal person, no one important

ไม่เคยนึกวันนี้จะมีรางวัลจากฟากฟ้า
mâi kəəy nʉ́k wan-nií jà mii raang-wan jàak fâak-fáa
so I never imagine that one day, out of the blue, I would receive such a prize

อยากจะมีคำพูดดีดี ที่จะใช้พูดแทนสายตา
yàak jà mii kam-pûut dii dii, tiî jà chái pûut tɛɛn sǎay-dtaa
I would like to use nice words to express my feelings

ว่ารักยิ่งกว่า มันมากยิ่งกว่ามากมาย
wâa rák yîng gwàa, man mâak yîng gwàa mâak-maay
I love you so much, much more than I can say

เพราะมีเธอ ชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝัน
prɔ́ mii təə, chii-wít nií jʉng dəən maa glai yîng gwàa kwaam-fǎn
because I have you, my life has turned out to be better than in my dreams

เพราะมีเธอ ชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟ

prɔ́ mii təə, chii-wít chán jʉng jəə sên-taang tiî mii sɛ̌ɛng fai
because I have you, my life is like a lightened road

เป็นของขวัญที่สวยที่สุด
bpen kɔ̌ɔng-kwǎn tiî sǔay tiî-sùt
you’re the most beautiful present

และมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจ
lɛ́ mii kâa tiî-sùt sǎmràp nʉ̀ng lom-hǎay-jai
For me, nothing is more precious than you

สัญญาว่าจะไม่ทิ้งไป สัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ
sǎnyaa wâa jà mâi tíng bpai, sǎnyaa jà waang hǔa-jai bon mʉʉ kɔ̌ɔng təə
I promise that I won’t leave you, I promise that I’ll place my heart into your hands

สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่ว่ารับรู้ได้ด้วยใจ
sìng tiî mɔɔng mâi hěn dûay dtaa, dtɛ̀ɛ wâa ráp-rúu dâi dûay jai
there are things you can’t see through your eyes, but can feel in your heart

คอยกระซิบว่าฉันยังคงมีใครอยู่เสมอ
kɔɔy gràsíp wâa chán yang kong mii krai yùu sa-mə̌ə
I keep hearing my heart whispering, that I will always have someone

ในชีวิตมีหลายเรื่องราว แต่ว่าทุกเรื่องราวของเธอ
nai chii-wít mii lǎay rʉ̂ang-raaw, dtɛ̀ɛ wâa túk rʉ̂ang-raaw kɔ̌ɔng təə
in a life, many things can happen, but everything will be about you

อยู่ลึกยิ่งกว่า มันชัดยิ่งกว่ามากมาย
yùu lʉ́k yîng gwàa, man chát yîng gwàa mâak-maay
I feel it so deeply, so clearly

เพราะมีเธอ ชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝัน

prɔ́ mii təə, chii-wít nií jʉng dəən maa glai yîng gwàa kwaam-fǎn
because I have you, my life has turned out to be better than in my dreams

เพราะมีเธอ ชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟ
prɔ́ mii təə, chii-wít chán jʉng jəə sên-taang tiî mii sɛ̌ɛng fai
because I have you, my life is like a lightened road

เป็นของขวัญที่สวยที่สุด
bpen kɔ̌ɔng-kwǎn tiî sǔay tiî-sùt
you’re the most beautiful present

และมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจ
lɛ́ mii kâa tiî-sùt sǎmràp nʉ̀ng lom-hǎay-jai
For me, nothing is more precious than you

สัญญาว่าจะไม่ทิ้งไป สัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ

sǎnyaa wâa jà mâi tíng bpai, sǎnyaa jà waang hǔa-jai bon mʉʉ kɔ̌ɔng təə
I promise that I won’t leave you, I promise that I’ll place my heart into your hands

ความทรงจำยังคงงดงามแม้เนิ่นนาน
kwaam-song-jam yang kong ngót-ngaam mɛ́ɛ nə̂ən naan
I still have beautiful memories of the old days

และไม่มีวันจากเราไปไหน

lɛ́ mâi mii wan jàak rao bpai nǎi
and these memories will never leave us

เพราะมีเธอ ชีวิตนี้จึงเดินมาไกลยิ่งกว่าความฝัน
prɔ́ mii təə, chii-wít nií jʉng dəən maa glai yîng gwàa kwaam-fǎn
because I have you, my life has turned out to be better than in my dreams

เพราะมีเธอ ชีวิตฉันจึงเจอเส้นทางที่มีแสงไฟ
prɔ́ mii təə, chii-wít chán jʉng jəə sên-taang tiî mii sɛ̌ɛng fai
because I have you, my life is like a lightened road

เป็นของขวัญที่สวยที่สุด
bpen kɔ̌ɔng-kwǎn tiî sǔay tiî-sùt
you’re the most beautiful present

และมีค่าที่สุดสำหรับหนึ่งลมหายใจ
lɛ́ mii kâa tiî-sùt sǎmràp nʉ̀ng lom-hǎay-jai
for me, nothing is more precious than you

สัญญาว่าจะไม่ทิ้งไป สัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอ
sǎnyaa wâa jà mâi tíng bpai, sǎnyaa jà waang hǔa-jai bon mʉʉ kɔ̌ɔng təə
I promise that I won’t leave you, I promise that I’ll place my heart into your hands

ทุกวันที่ผ่านพ้นไป
túk wan tiî pàan-pón bpai
with each day passing by,

ทุกเพลงข้างในหัวใจ เป็นเพลงของเธอ
túk pleeng kâang-nai hǔa-jai, bpen pleeng kɔ̌ɔng təə
all the songs in my heart talk only about you
 


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.