Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Mai Charoenpura feat. Nueng Narongwit (ใหม่ เจริญปุระ feat. หนึ่ง ณรงวิทย์)- ชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไป

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


เธอเข้ามาแค่เพียงชั่วคราว หรือมาค้างคืนตลอดไป
təə kâo maa kɛ̂ɛ-piang chûa-kraaw rʉ̌ʉ maa káang-kʉʉn dtalɔ̀ɔt bpai
are you just passing or are you here to stay?

ใช่ไหม ว่าเธอรักจริงไม่ใช่หลอกๆ
châi mái wâa təə rák jing, mâi châi lɔ̀ɔk lɔ̀ɔk
you really love me, don’t you? You are not just fooling around, are you?

เธอแน่ใจ กับคำพูดเธอแค่ไหนที่บอกรักกัน
təə nɛ̂ɛ-jai, gàp kam-pûut təə kɛ̂ɛ-nǎi tiî bɔ̀ɔk rák gan
are you sure you meant it when you said how much you loved me?

it's not one night stand ใช่ไหมเธอ
it's not one night stand, châi mái təə
it's not one night stand, is it?

ฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใคร ฉันใช้คำนี้กับคนที่รัก

chán mâi dâi pûut ngâay ngâay gàp krai, chán chái kam nií gàp kon tiî rák
I didn’t say those words carelessly, I reserve such words for the one I love.

ฉันพูดว่ารักออกมาจากหัวใจ
chán pûut wâa rák ɔ̀ɔk maa jâak hǔa-jai
I say that I love you with all my heart

you surely right. it's right… that's right

ฉันก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่า
chán gɔ̂ mâi rúu man jing rʉ́-bplào
I don’t know whether I should believe you

ฉันก็ไม่รู้มันจริงไหมที่เธอบอกรัก
chán gɔ̂ mâi rúu man jing mái, tiî təə bɔ̀ɔk rák
I don't know if you are telling the truth when you say you love me

ที่เธอบอกฉัน ฉันจะเชื่อเธอได้ไหม
tiî təə bɔ̀ɔk chán, chán jà chʉ̂a təə dâi mái
so all you said, can I believe it?

you surely right...it's right… that's right

เธอไม่ได้รักวันเดียวใช่ไหม

təə mâi dâi rák wan diaw, châi mái
it’s not love just for one day, right?

เธอจะมีฉันเรื่อยไปไหม ตื่นมาตอนเช้า
təə jà mii chán rʉ̂ay bpai mái, dtʉ̀ʉn maa dtɔɔn-cháo
you’ll stay with me? When I wake-up the next morning

จะเจอเธอไหม ไม่ใช่แกล้งให้หวั่นไหว แล้วก็ทิ้งกันไป
jà jəə təə mái, mâi châi glɛ̂ɛng hâi wàn-wǎi, lɛ́ɛw gɔ̂ tíng gan bpai
will you be there? I hope you’re not trying to play with my feelings and then dump me

no no no no no no

เธอเข้ามาแค่เพียงชั่วคราว หรือจะรักกันตลอดไป
təə kâo maa kɛ̂ɛ-piang chûa-kraaw rʉ̌ʉ jà rák gan dtalɔ̀ɔt bpai
are you just passing or do you really love me?

ได้ไหม ถ้าไม่รักจริง อย่าเริ่มอย่าหลอก
dâi mái, tâa mâi rák jing yàa rə̂əm yàa lɔ̀ɔk
do you? If don't truly love me, stop now, don't deceive me

เธอแน่ใจ อย่าตัดสินใจชั่ววูบมาบอกรักกัน
təə nɛ̂ɛ-jai, yàa dtàtsǐn-jai chûa-wûup maa bɔ̀ɔk rák gan
are you really sure? Don't make a snap decision to say you love me,

เพราะฉันจริงจัง เมื่อรักใคร
prɔ́ chán jing-jang mʉ̂a rák krai
because I'm serious about love

ฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใคร ฉันใช้คำนี้กับคนที่รัก

chán mâi dâi pûut ngâay ngâay gàp krai, chán chái kam nií gàp kon tiî rák
I didn’t say those words carelessly, I reserve such words for the one I love

ฉันพูดว่ารักออกมาจากหัวใจ
chán pûut wâa rák ɔ̀ɔk maa jàak hǔa-jai
I say that I love you with all my heart

you surely right. it's right… that's right

ฉันก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่า
chán gɔ̂ mâi rúu man jing rʉ́-bplào
I don’t know whether I should believe you

ฉันก็ไม่รู้มันจริงไหมที่เธอบอกรัก
chán gɔ̂ mâi rúu man jing mái, tiî təə bɔ̀ɔk rák
I don't know if you are telling the truth when you say you love me

ที่เธอบอกฉัน ฉันจะเชื่อเธอได้ไหม
tiî təə bɔ̀ɔk chán, chán jà chʉ̂a təə dâi mái
so all you said, can I believe it?

you surely right...it's right… that's right

เธอไม่ได้รักวันเดียวใช่ไหม
təə mâi dâi rák wan diaw, châi mái
it’s not love just for one day, right?

เธอจะมีฉันเรื่อยไปไหม ตื่นมาตอนเช้า
təə jà mii chán rʉ̂ay bpai mái, dtʉ̀ʉn maa dtɔɔn-cháo
you’ll stay with me? When I wake-up the next morning

จะเจอเธอไหม ไม่ใช่แกล้งให้หวั่นไหว แล้วก็ทิ้งกันไป
jà jəə təə mái, mâi châi glɛ̂ɛng hâi wàn-wǎi, lɛ́ɛw gɔ̂ tíng gan bpai
will you be there? I hope you’re not trying to play with my feelings and then dump me

สัญญาก็คือสัญญา ไม่ได้พูดแต่ปาก
sǎnyaa gɔ̂ kʉʉ sǎnyaa, mâi dâi pûut dtɛ̀ɛ bpàak
a promise is a promise, I am not trying to sweet-talk you

ไม่ได้พูดหลอกๆ รักจริง
mâi dâi pûut lɔ̀ɔk lɔ̀ɔk, rák jing
I didn’t lie to you, I really love you
 

you surely right...it's right… that's right

ฉันก็ไม่รู้มันจริงหรือเปล่า
chán gɔ̂ mâi rúu man jing rʉ́-bplào
I don’t know whether I should believe you

ฉันก็ไม่รู้มันจริงไหมที่เธอบอกรัก
chán gɔ̂ mâi rúu man jing mái, tiî təə bɔ̀ɔk rák
I don't know if you are telling the truth when you say you love me

ที่เธอบอกฉัน ฉันจะเชื่อเธอได้ไหม
tiî təə bɔ̀ɔk chán, chán jà chʉ̂a təə dâi mái
so all you said, can I believe it?

You surely right...it's right… that's right

เธอไม่ได้รักวันเดียวใช่ไหม
təə mâi dâi rák wan diaw châi mái
it’s not love just for one day, right?

เธอจะมีฉันเรื่อยไปไหม ตื่นมาตอนเช้า
təə jà mii chán rʉ̂ay bpai mái, dtʉ̀ʉn maa dtɔɔn-cháo
you’ll stay with me? When I wake-up the next morning

จะเจอเธอไหม ไม่ใช่แกล้งให้หวั่นไหว แล้วก็ทิ้งกันไป
jà jəə təə mái, mâi châi glɛ̂ɛng hâi wàn-wǎi, lɛ́ɛw gɔ̂ tíng gan bpai
will you be there? I hope you’re not trying to play with my feelings and then dump me


 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.