Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Palmy (ปาล์มมี) - อยากร้องดังดัง 

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
mâi rúu wâa bpen àrai
I don’t know what’s happening

คล้าย คล้าย โลกมันเปลี่ยนไป
kláay kláay lôok man bpliàn bpai
it’s like the world has changed

มองไปทางไหน
mɔɔng bpai taang nǎi
wherever I’m looking

สวยงามกว่าเคยทุกครั้ง
sǔay ngaam gwàa kəəy túk kráng
each time, everything looks more beautiful than ever

ถนนก็ดูแปลกไป

tanǒn gɔ̂ duu bplɛ̀ɛk bpai
the road seems strange

หัวเราะได้จนสุดทาง
hǔarɔ́ dâi jon sùt taang
and I’m laughing all the way

โลกช่างสดใสทั้งวัน
lôok châang sòt-sǎi táng wan
the world is bright for the whole day

ฉันเห็นผู้คนมากมาย
chán hěn pûu-kon mâak-maay
I see many people

ไม่รู้ว่าใครต่อใคร
mâi rúu wâa krai dtɔ̀ɔ krai
I don’t know anybody

ทั้งซ้ายทั้งขวา
táng sáay táng kwǎa
to my left, to my right

ยิ้มให้กันและกันทั้งนั้น
yím hâi gan lɛ́ gan táng nán
everyone smiles at one another

รู้ไหมว่ามันสุขใจ
rúu mái wâa man sùk-jai
you know, it's great

รู้ไหมที่เธอบอกกัน
rúu mái tiî təə bɔ̀ɔk gan
you know, all those nice happenings

ฉันอารมณ์ดี
chán aarom dii
make me happy

อยากจะร้องดังดัง
yàak jà rɔ́ɔng dang dang
I wanna shout/sing out loud

พูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกัน
pûut hâi krai dtɔ̀ɔ krai dâi rúu tûa gan
and let everybody, everywhere, knows

อยากจะร้องดังดัง

yàak jà rɔ́ɔng dang dang
I want to shout/sing out loud

พูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉัน
pûut hâi krai dâi fang wâa təər rák chán
to let them know that you love me

อยากจะร้องดังดัง
yàak jà rɔ́ɔng dang dang
I want to shout/sing out loud

คำที่เธอบอกกันว่ารักมากมาย
kam tiî təə bɔ̀ɔk gan wâa rák mâak-maay
what you told me: “I love you so much”

ฉันจะร้องจะร้องให้ดังดัง
chán jà rɔ́ɔng jà rɔ́ɔng hâi dang dang
I’ll shout/sing it, I’ll shout/sing it out loud

ก็ฉันมันดีใจ
gɔ̂ chán man dii-jai
’cos I’m so happy

ที่เธอมาบอกกัน
tiî təə maa bɔ̀ɔk gan
that you said it to me

อยากจะตะโกนมันออกไป

yàak jà dtàgoon man ɔ̀ɔk bpai
I wanna shout it out loud

ฉันขอแค่เพียงสักวัน
chán kɔ̌ɔ kɛ̂ɛ-piang sàk wan
I just ask for one day

ให้ฉันได้ทำอย่างใจ
hâi chán dâi tam yàang jai
for me to do as I please

ให้ฉันได้ร้องเข้าไป
hâi chán dâi rɔ́ɔng kâo bpai
to shout/sing it out

ให้มันถึงฟ้า
hâi man tʉ̌ng fáa
until it reaches the sky

ก็เพราะว่ามันสุขใจ
gɔ̂ prɔ́ wâa man sùk-jai
because I’m so happy

ฉันขอร้องมันออกมา
chán kɔ̌ɔ rɔ́ɔng man ɔ̀ɔk maa
I have to shout/sing my love out loud

ฉันสบายใจ
chán sabaay jai
I feel so happy

อยากจะร้องดังดัง
yàak jà rɔ́ɔng dang dang
I wanna shout/sing out loud

พูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกัน
pûut hâi krai dtɔ̀ɔ krai dâi rúu tûa gan
and let everybody, everywhere knows

อยากจะร้องดังดัง
yàak jà rɔ́ɔng dang dang
I want to shout/sing out loud

พูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉัน

pûut hâi krai dâi fang wâa təər rák chán
to let them know that you love me

อยากจะร้องดังดัง
yàak jà rɔ́ɔng dang dang
I want to shout/sing out loud

คำที่เธอบอกกันว่ารักมากมาย
kam tiî təə bɔ̀ɔk gan wâa rák mâak-maay
what you told me: “I love you so much”

ฉันจะร้องจะร้องให้ดังดัง
chán jà rɔ́ɔng jà rɔ́ɔng hâi dang dang
I’ll shout/sing it, I’ll shout/sing it out loud

ก็ฉันมันดีใจ
gɔ̂ chán man dii-jai
’cos I’m so happy

ที่เธอมาบอกกัน
tiî təə maa bɔ̀ɔk gan
that you said it to me

อยากจะตะโกนมันออกไป
yàak jà dtàgoon man ɔ̀ɔk bpai
I wanna shout it out loud

ฉันขอแค่เพียงสักวัน
chán kɔ̌ɔ kɛ̂ɛ-piang sàk wan
I just ask for one day

ให้ฉันได้ทำอย่างใจ
hâi chán dâi tam yàang jai
for me to do as I please

ให้ฉันได้ร้องเข้าไป
hâi chán dâi rɔ́ɔng kâo bpai
to shout/sing it out

ให้มันถึงฟ้า
hâi man tʉ̌ng fáa
until it reaches the sky

ก็เพราะว่ามันสุขใจ
gɔ̂ prɔ́ wâa man sùk-jai
because I’m so happy

ฉันขอร้องมันออกมา
chán kɔ̌ɔ rɔ́ɔng man ɔ̀ɔk maa
I have to shout/sing my love out loud

ฉันสบายใจ
chán sabaay jai
I feel so happy

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.