Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Techin (เตชินท์) – ความเหงาโทรเข้ามา

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


เธอพอมีเวลาบ้างหรือเปล่า อยู่กับเขาตลอดใช่ไหม
təə pɔɔ mii weelaa bâang rʉ́-bplào, yùu gàp káo dtalɔ̀ɔt châi mái
do you have a minute to spare for me? you’re still with him, aren’t you?

ถ้าวันหนึ่งที่เธอไม่มีใคร ช่วยอะไรได้ไหมสักครั้ง
tâa wan nʉ̀ng tiî təə mâi mii krai, chûay àrai dâi mái sàk kráng
if one day, you’re by yourself, could you do something for me?

สักนาทีที่ฉันได้ฟังเสียงของคนคนที่ยังรัก
sàk naa-tii tiî chán dâi fang siǎng kɔ̌ɔng kon tiî yang rák
and grant me a minute to hear the voice of the person I am still in love with

มันคงไม่ลำบากอย่างที่แล้วแล้วมา
man kong mâi lambàak yàang tiî lɛ́ɛw lɛ́ɛw maa
it’s probably not a big deal for you

เธอมีเขาคอยโทรมา แต่ว่าฉันมันไม่มีมีแค่เพียง
təə mii káo kɔɔy too maa, dtɛ̀ɛ wâa chán man mâi mii, mii kɛ̂ɛ-piang
you’re probably waiting for his call, but there’s nobody to call me, I just have

ความเงียบเหงามันโทรเข้ามาเวลาที่คิดถึงเธอ
kwaam-ngiâp-ngǎo man too kâo maa weelaa tiî kít-tʉ̌ng təə
loneliness calling me when I miss you

สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องเจอเธอคงไม่เคยรับรู้

sìng tiî chán jam-bpen dtɔ̂ɔng jəə təə kong mâi kəəy ráp-rúu
you probably don’t realize what I am going through

อยู่ตรงนี้ไม่มีเสียง ได้ยินแต่เพียงเสียงหยดน้ำตา
yùu dtrong-nií mâi mii siǎng, dâi-yin dtɛ̀ɛ siǎng yòt nám-dtaa
where I am you can hear nothing but the sound of my tears

ความเงียบเหงาที่เธอไม่มี ยินดีด้วยที่ไม่เจอ
kwaam-ngiáp-ngǎo tiî təə mâi mii, yindii dûay tiî mâi jəə
you’re lucky not to know what it’s like to feel lonely

ถ้าหากฉันไปรบกวนเธอ เธอคงจะไม่ถือสา
tâa hàak chán bpai róp-guan təə, təə kong-jà mâi tʉ̌ʉ-sǎa
you probably don’t mind if I come to bother you

โปรดเถอะช่วยโทรกลับมา คิดเสียว่าเราเคยรักกัน

bpròot tə̀ chûay too glàp maa, kít siǎ wâa rao kəəy rák gan
please, call me back, I think about the time we were in love

ไม่เคยกวนให้เธอต้องมาเจอ ไม่ต้องการให้เธอเสียหาย
mâi kəəy guan hâi təə dtɔ̂ɔng maa jəə, mâi dtɔ̂ɔng-gaan hâi təə sia-hǎay
I don’t wish you to go through what I have been through as I don’t wish to see you unhappy

ถ้าบังเอิญมันดูมากเกินไป ให้อภัยได้ไหมสักครั้ง
tâa bang-əən man duu mâak gəən-bpai, hâi kɔ̌ɔ à-pai dâi mái sàk kráng
if you think I’m making a fool of myself, please pardon me, will you?

สักนาทีที่ฉันได้ฟังเสียงของคนคนที่ยังรัก
sàk naa-tii tiî chán dâi fang siǎng kɔ̌ɔng kon kon tiî yang rák
for a minute, I could hear the voice of 2 persons who are still in love

มันคงไม่ลำบากอย่างที่แล้วแล้วมา
man kong mâi lambàak yàang tiî lɛ́ɛw lɛ́ɛw maa
it’s probably not a big deal for you

เธอมีเขาคอยโทรมา แต่ว่าฉันมันไม่มีมีแค่เพียง

təə mii káo kɔɔy too maa, dtɛ̀ɛ wâa chán man mâi mii, mii kɛ̂ɛ-piang
you’re probably waiting for his call, but there’s nobody to call me, I just have

ความเงียบเหงามันโทรเข้ามาเวลาที่คิดถึงเธอ
kwaam-ngiâp-ngǎo man too káo maa weelaa tiî kít-tʉ̌ng təə
loneliness calling me when I miss you

สิ่งที่ฉันจำเป็นต้องเจอเธอคงไม่เคยรับรู้
sìng tiî chán jam-bpen dtɔ̂ɔng jəə təə kong mâi kəəy ráp-rúu
you probably don’t realize what I am going through  

อยู่ตรงนี้ไม่มีเสียง ได้ยินแต่เพียงเสียงหยดน้ำตา
yùu dtrong-nií mâi mii siǎng dâi-yin dtɛ̀ɛ siǎng yòt nám-dtaa
where I am you can hear nothing but the sound of my tears

ความเงียบเหงาที่เธอไม่มี ยินดีด้วยที่ไม่เจอ
kwaam-ngiáp-ngǎo tiî təə mâi mii, yindii dûay tiî mâi jəə
you’re lucky not to know what it’s like to feel lonely


ถ้าหากฉันไปรบกวนเธอ เธอคงจะไม่ถือสา
tâa hàak chán bpai róp-guan təə, təə kong-jà mâi tʉ̌ʉ-sǎa
you probably don’t mind if I come to bother you

โปรดเถอะช่วยโทรกลับมา คิดเสียว่าเราเคยรักกัน
bpròot tə̀ chûay too glàp maa, kít siǎ wâa rao kəəy rák gan
please, call me back, I think about the time we were in love

ความเงียบเหงาที่เธอไม่มี ยินดีด้วยที่ไม่เจอ
kwaam-ngiáp-ngǎo tiî təə mâi mii, yindii dûay tiî mâi jəə
you’re lucky not to know what it’s like to feel lonely


ถ้าหากฉันไปรบกวนเธอ เธอคงจะไม่ถือสา
tâa hàak chán bpai róp-guan təə, təə kong-jà mâi tʉ̌ʉ-sǎa
you probably don’t mind if I come to bother you

โปรดเถอะช่วยโทรกลับมา คิดเสียว่าเราเคยรักกัน
bpròot tə̀ chûay too glàp maa, kít siǎ wâa rao kəəy rák gan
please, call me back, I think about the time we were in love

 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.