Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Rose (โรส ศิรินทิพย์) - ก้อนหินก้อนนั้น

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา
kəəy mii krai sàk kon dâi bɔ̀ɔk chán maa
someone once told me

ว่าเวลาใครทำกับเราให้เจ็บช้ำใจ
wâa weelaa krai tam gàp rao hâi jèp chám jai
that whenever someone hurts you

ลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน
lɔɔng bpai gèp gɔ̂ɔn-hǐn kʉ̂n maa sàk àn
you should try to pick up a rock,

ถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้
tʉ̌ʉ man yùu yàang-nán lɛ́ biìp man wái
hold it that way, and squeeze it

บีบให้แรงจนสุดแรง ให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่น
biìp hâi rɛɛng jon sùt rɛɛng, hâi mʉʉ táng mʉʉ man rə̂əm sàn
squeeze it with all your might until both your hands start shaking

ใครคนนั้นยิ้มให้ฉัน ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม
krai kon nán yím hâi chán, tǎam wâa jèp mʉʉ châi mái
that person then smiled at me and asked me whether my hands hurt

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
mâi mii àrai jà tam ráay təə, dâi tâo gàp təə tam dtua kɔ̌ɔng təə eeng
nothing can hurt you as badly as what you can inflict upon yourself

ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
hâi təə kít ao eeng, wâa chii-wít kɔ̌ɔng təə bpen kɔ̌ɔng krai
you should ask yourself, who does your life belong to?

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ

mâi mii àrai jà tam ráay təə, tâa təə mâi ráp man maa sài jai
nothing can hurt you if you don’t take it too much at heart

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง
tùuk káo tam ráay, prɔ́ jai təə bɛ̀ɛk ráp man eeng
you can only be hurt by someone because you choose to be

ใครมาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจ
krai maa tam gàp təə hâi jèp hǔa-jai
when someone breaks your heart

ก็แค่ให้ก้อนหินก้อนนั้นให้เธอรับมา
gɔ̂ kɛ̂ɛ hâi gɔ̂ɔn-hǐn gɔ̂ɔn nán hâi təə ráp maa
just take that rock you picked up

เพียงเธอจับมันโยนให้ไกลสายตา

piang təə jàp man yoon hâi glai sǎay-dtaa
and simply throw it as far away from your sight as you can

หรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว้
rʉ̌ʉ təə bpràat-ta-na jà gèp man wái
or do you wish to keep it?

หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป หัวใจของเธอก็ต้องสั่น
hàak yîng yɔɔm yîng bɛ̀ɛk bpai, hǔa-jai kɔ̌ɔng təə gɔ̂ dtɔ̂ɔng sàn
the more you wish to keep it, the more your heart will shake

หากยังทำตัวแบบนั้น ถามว่าปวดใจใช่ไหม
hàak yang tam dtua bɛ̀ɛp nán, tǎam wâa bpùat jai châi mái
if you chose to remain that way, let me ask you : doesn’t your heart hurt?
 

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
mâi mii àrai jà tam ráay təə, dâi tâo gàp təə tam dtua kɔ̌ɔng təə eeng
nothing can hurt you as badly as what you can inflict upon yourself

ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
hâi təə kít ao eeng, wâa chii-wít kɔ̌ɔng təə bpen kɔ̌ɔng krai
you should ask yourself, who does your life belong to?

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ
mâi mii àrai jà tam ráay təə, tâa təə mâi ráp man maa sài jai
nothing can hurt you if you don’t take it too much at heart

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง
tùuk káo tam ráay, prɔ́ jai təə bɛ̀ɛk ráp man eeng
you can only be hurt by someone because you choose to be

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
mâi mii àrai jà tam ráay təə, dâi tâo gàp təə tam dtua kɔ̌ɔng təə eeng
nothing can hurt you as badly as what you can inflict upon yourself

ให้เธอคิดเอาเอง ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
hâi təə kít ao eeng, wâa chii-wít kɔ̌ɔng təə bpen kɔ̌ɔng krai
you should ask yourself, who does your life belong to?

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ
mâi mii àrai jà tam ráay təə, tâa təə mâi ráp man maa sài jai
nothing can hurt you if you don’t take it too much at heart

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง
tùuk káo tam ráay, prɔ́ jai təə bɛ̀ɛk ráp man eeng
you can only be hurt by someone because you choose to be

ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอแบกรับมันเอง
tùuk káo tam ráay, prɔ́ jai təə bɛ̀ɛk ráp man eeng
you can only be hurt by someone because you choose to be
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.