Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Group Schedule Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with Thai songs: Music video with Thai lyrics, English translation and Thai transliteration
 
 

Oh (โอ้ เสกสรรค์) - ทะเลาะ 

(English translation proposed by Everyday Thai language school)


กินไม่ได้นอนไม่หลับ อีกแล้วทำไม เราจึงต้องเป็นกันอย่างนี้เรื่อยไป
gin mâi dâi nɔɔn mâi làp iìk lɛ́ɛw tammai, rao jʉng dtɔ̂ɔng bpen gan yàang nií rʉ̂ay bpai
I can’t eat, I can’t sleep once again. Why do we have to be like this all the time?

ฉันก็รักเธอก็รักก็เข้าใจ แต่ทำไม ต้องทะเลาะ

chán gɔ̂ rák təə gɔ̂ rák gɔ̂ kâo-jai, dtɛ̀ɛ tammai dtɔ̂ɔng tálɔ́
we are loving and understanding so why do we have to fight?

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟันฉันเข้าใจ แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉันเรื่อยไป
chán gɔ̂ rúu lín gàp fan chán kâo-jai, dtɛ̀ɛ tammai man jʉng bàn-tɔɔn chán rʉ̂ay bpai

it’s like a cat-and-dog life. I do understand, though it destroys my soul.

เธอก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยหัวใจ แรงไปก็เท่านั้น
təə gɔ̂ nʉ̀ay chán gɔ̂ nʉ̀ay hǔa-jai, rɛɛng bpai gɔ̂ tâo-nán
it’s getting tiring for both us, we are just wasting our energy

ก่อนที่มันจะสาย เกินไปกว่านี้
gɔ̀ɔn tiî man jà sǎay gəən-bpai gwàa nií
so before it’s too late

ไม่เอาอีกแล้ว เราไม่ทะเลาะกันดีไหม
mâi ao iìk lɛ́ɛw,  rao mâi tálɔ́ gan dii mái
I don’t want this anymore, no more fight between us, ok?


เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง แล้วเราจะเถียงกันเพื่อใคร

mʉ̂a dtàang kon gɔ̂ rák, lɛ́ dtàang kon gɔ̂ hǔang,  lɛ́ɛw rao jà tiǎng-gan pʉ̂a krai
we love each other and want to stay together so why this nonsense

เมื่อผลสุดท้าย ก็ดีแต่ต้องเสียใจกันไป
mʉ̂a pǒn sùttáay, gɔ̂ dii dtɛ̀ɛ dtɔ̂ɔng siǎ-jai gan bpai
in the end, we're just upsetting each other

เมื่อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์ ให้เราได้รักกันดีกว่า
mʉ̂a man mâi bpai nǎi,  tammai dtɔ̂ɔng ton túk, hâi rao dâi rák gan dii gwàa
this leads us nowhere, why should we suffer, it is better for us to love each other

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟันฉันเข้าใจ แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉันเรื่อยไป
chán gɔ̂ rúu lín gàp fan chán kâo-jai, dtɛ̀ɛ tammai man jʉng bàn-tɔɔn chán rʉ̂ay bpai
it’s like a cat-and-dog life. I do understand, though it destroys my soul.

เธอก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยหัวใจ แรงไปก็เท่านั้น
təə gɔ̂ nʉ̀ay chán gɔ̂ nʉ̀ay hǔa-jai,  rɛɛng bpai gɔ̂ tâo-nán
it’s getting tiring for both us, we are just wasting our energy

ก่อนที่มันจะสาย เกินไปกว่านี้
gɔ̀ɔn tiî man jà sǎay gəən-bpai gwàa nií
so before it’s too late

ไม่เอาอีกแล้ว เราไม่ทะเลาะกันดีไหม

mâi ao iìk lɛ́ɛw, rao mâi tálɔ́ gan dii mái
I don’t want this anymore, no more fight between us, ok?

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง แล้วเราจะเถียงกันเพื่อใคร

mʉ̂a dtàang kon gɔ̂ rák lɛ́ dtàang kon gɔ̂ hǔang, lɛ́ɛw rao jà tiǎng-gan pʉ̂a krai
we love each other and want to stay together so why this nonsense

เมื่อผลสุดท้าย ก็ดีแต่ต้องเสียใจกันไป
mʉ̂a pǒn sùttáay, gɔ̂ dii dtɛ̀ɛ dtɔ̂ɔng siǎ-jai gan bpai
in the end, we're just upsetting each other

เมื่อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์ ให้เราได้รักกันดีกว่า
mʉ̂a man mâi bpai nǎi, tammai dtɔ̂ɔng ton túk, hâi rao dâi rák gan dii gwàa
this leads us nowhere, why should we suffer, it is better for us to love each other

ฉันก็รู้ลิ้นกับฟันฉันเข้าใจ แต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉันเรื่อยไป
chán gɔ̂ rúu lín gàp fan chán kâo-jai, dtɛ̀ɛ tammai man jʉng bàn-tɔɔn chán rʉ̂ay bpai
it’s like a cat-and-dog life. I do understand, though it destroys my soul.

เธอก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยหัวใจ แรงไปก็เท่านั้น
təə gɔ̂ nʉ̀ay chán gɔ̂ nʉ̀ay hǔa-jai, rɛɛng bpai gɔ̂ tâo-nán
it’s getting tiring for both us, we are just wasting our energy

ก่อนที่มันจะสาย เกินไปกว่านี้
gɔ̀ɔn tiî man jà sǎay gəən-bpai gwàa nií
so before it’s too late

ไม่เอาอีกแล้ว เราไม่ทะเลาะกันดีไหม
mâi ao iìk lɛ́ɛw, rao mâi tálɔ́ gan dii mái
I don’t want this anymore, no more fight between us, ok?

เมื่อต่างคนก็รัก และต่างคนก็หวง แล้วเราจะเถียงกันเพื่อใคร
mʉ̂a dtàang kon gɔ̂ rák lɛ́ dtàang kon gɔ̂ hǔang, lɛ́ɛw rao jà tiǎng-gan pʉ̂a krai
we love each other and want to stay together so why this nonsense

เมื่อผลสุดท้าย ก็ดีแต่ต้องเสียใจกันไป
mʉ̂a pǒn sùttáay, gɔ̂ dii dtɛ̀ɛ dtɔ̂ɔng siǎ-jai gan bpai
in the end, we're just upsetting each other

เมื่อมันไม่ไปไหน ทำไมต้องทนทุกข์ ให้เราได้รักกันดีกว่า

mʉ̂a man mâi bpai nǎi, tammai dtɔ̂ɔng ton túk, hâi rao dâi rák gan dii gwàa
this leads us nowhere, why should we suffer, it is better for us to love each other

กับเวลาที่เหลือ ต่อไปจากนี้ ให้เราได้รักกันดีกว่า
gàp weelaa tiî lʉ̌a, dtɔ̀ɔ-bpai jàak nií, hâi rao dâi rák gan dii gwàa
from now on, we’d better show our love for each other
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.