Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การประกวดร้องเพลง

(Short Thai conversation: entering a talent contest) 
A : จุ๊บแจง เขารับสมัครประกวดร้องเพลงวันเสาร์นี้ เราไปสมัครกันเถอะ
júpjɛɛng, káo ráp-samàk bpràgùat rɔ́ɔng-pleeng wan-sǎo nií, rao bpai samàk gan tə̀
Oh, Look over there. There’s a talent contest on Saturday. Let’s apply.

B : ฉันไม่กล้าสมัครหรอก ฉันจะไปทำอะไรได้
chán mâi glâa samàk rɔ̀ɔk. chán jà bpai tam àrai dâi
I can’t apply for a talent contest. What could I possibly do.

A : เธอร้องเพลงเพราะจะตาย
təə rɔ́ɔng-pleeng prɔ́ jà-dtaay
You can sing really well.

B : โอ๊ย ไม่หรอก ถ้าอย่างนั้นเธอก็ร้องเพลงได้เหมือนกัน
óoy mâi rɔ̀ɔk. tâa yàang-nán təə gɔ̂ rɔ́ɔng-pleeng dâi mʉ̌an-gan
Oh, it’s not true. You sing as well as me.

A : ไม่มีทาง ฉันร้องเพลงไม่เป็นสักหน่อย แต่ฉันเล่นเปียโนได้นะ

mâi mii taang chán, rɔ́ɔng-pleeng mâi bpen sàk nɔ̀ɔy. dtɛ̀ɛ chán lên bpia-noo dâi ná
No way. I can’t sing at all. But I can play the piano.

B : ถ้าอย่างนั้น เราอาจจจะสมัครประกวดก็ได้นะ เธอก็เล่นเปียโน
ส่วนฉันก็เป็น นักร้อง โอเคมั้ย?
tâa yàang-nán, rao àat jà sa-màk bpràgùat gɔ̂ dâi ná. təə gɔ̂ lên bpia-noo
sùan chán gɔ̂ bpen nák-rɔ́ɔng, oo-kee mái?

So maybe we can both enter the contest. You play the piano. I will be a singer, OK?

A : ได้สิ พรุ่งนี้เราไปซ้อมกัน
dâi sì. prûng-nií rao bpai sɔ́ɔm gan
Sure. Let’s practice tomorrow!

B : โอเค
oo-kee
Ok.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.