Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนาภาษาไทยเรื่อง การขึ้นแท็กซี่ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

(Short Thai conversation: taking a taxi to the airport) 

A : จะไปไหนครับ
jà bpai nǎi kráp
Where would you like to go?

B : อ๋อ...จะไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ พี่ช่วยเปิดมิเตอร์ด้วยนะคะ
ɔ̌ɔ…jà bpai sa-nǎam-bin sùwanna-puum kà. piî chûay bpə̀ət mídtəə dûay ná ká
I want to go to Suvarnabhumi airport. Please use the meter, too.

A : ครับ
kráp
OK

----------------------- ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ At Suvarnabhumi airport -----------------------------

B : จอดตรงนี้ล่ะค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ
jɔ̀ɔt dtrong nií là kà. raa-kaa tâorài ká
Stop here. How much?

A : อ๋อ... 400 บาท ครับ
ɔ̌ɔ…400 bàat kráp
400 baht

B : นี่ค่ะ 500 บาท มีเงินทอนไหมคะ
nií kà 500 bàat. mii ngəən-tɔɔn mái ká?
Here is 500 baht. Do you have change?

A : อ๋อ... มีครับ นี่ครับ
ɔ̌ɔ…mii kráp. niî kráp
Yes, here it is.

B : ขอบคุณค่ะ
kɔ̀ɔp-kun kà
Thank you.

A : ไม่เป็นไรครับ
mâi bpen rai kráp
You are welcome.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.