Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนาภาษาไทยเรื่อง การซื้อและการต่อรองราคาสินค้า

(Short Thai conversation: shopping and bargaining) 

A : พี่คะ นาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไหร่คะ
piî ká. naalígaa rʉan nií raa-kaa tâorài ká?
Miss. How much is this watch?

B : 10,500 บาทค่ะ
10,500 bàat kà
10,500 baht

A : โห... แพงมากเลย ลดได้ไหมคะเนี่ยะ
hǒo..pɛɛng mâak ləəy. lót dâi mái ká niâ
Wow… very expensive. Can you give me some discount?

B : อ๋อ... ได้ค่ะ แต่ในกรณีที่คุณจ่ายเงินสดนะคะ
ดิฉันสามารถให้ราคาดีกว่านี้ค่ะ
ɔ̌ɔ…dâi kà. dtɛ̀ɛ nai gɔɔra-nii tiî kun jàay ngəən sòt ná ká. dìchán sǎamâat hâi raa-kaa dii gwàa nií kà
Yes, but you have to pay in cash. I can give you better price.

A : อ๋อ... แน่นอนค่ะ ฉันจ่ายเงินสด
ɔ̌ɔ…nɛ̂ɛ-nɔɔn kà. chán jàay ngəən sòt
Of course. I’ll pay cash.

B : ได้ส่วนลด 15% ค่ะ
dâi sùan lót 15% kà
15% discount

A : ขอเป็น 20% ได้ไหมคะ
kɔ̌ɔ bpen 20% dâi mái ká?
Can I have 20%?

B : อ๋อ... ได้ค่ะ
ɔ̌ɔ…dâi kà
Ok

A : ตกลงค่ะ
dtòk-long kà
Ok
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.