Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทย เรื่อง การยืมร่ม

(Short Thai conversation: borrowing an umbrella) 
A : โอ้ย ไม่นะ
ôoy, mâi ná
Oh, no!

B : เกิดอะไรขึ้นหรอ
gə̀ət àrai kʉ̂n lɔ̌ɔ?
What’s the matter?

A : ฝนตกน่ะสิ
fǒn-dtòk nà sì
It’s raining

B : แล้วเธอมีร่มหรือเปล่า?
lɛ́ɛw təə mii rôm rʉ́-bplào?
Do you have an umbrella?

A : ไม่มี ฉันลืมเอามา
mâi mii. chán lʉʉm ao maa
No, I didn’t bring it with me.

B : ยืมร่มของฉันก่อนก็ได้
yʉʉm rôm kɔ̌ɔng chán gɔ̀ɔn gɔ̂ dâi?
I can lend you mine.

A : ขอบใจมาก
kɔ̀ɔp-jai mâak
Thank you.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.