Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การโทรผิด

(Short Thai conversation: you've got the wrong number!)
A: สวัสดีค่ะ ขอสายคุณปาลีพัทรค่ะ
sa-wàt-dii kà. kɔ̌ɔ sǎay kun bpaalii-pát kà
Hello, can I speak to Miss Paleepat, please?

B: ขอโทษนะคะ คุณโทรผิดค่ะ

kɔ̌ɔ-tôot ná ká. kun too pìt kà
Excuse me. You’ve got the wrong number.

A: นั่นใช่เบอร์ 083-973-5589 หรือเปล่าคะ?
nân chái bəə 083-973-5589 rʉ́-bplào ká?
Is this number 083-973-5589?

B: ไม่ใช่ค่ะ นี่เบอร์ 083-973-5598 ค่ะ
mâi châi kà. niî bəə 083-973-5598 kà
No, it isn’t. This number is 083-973-5598.

A: ขอโทษค่ะ
kɔ̌ɔ-tôot kà
Oh, I’m sorry.

B: ไม่เป็นไรค่ะ
mâi bpen rai kà
That’s alright.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.