Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนาภาษาไทยเรื่อง การชวนเพื่อนไปดูหนัง

(Short Thai conversation: inviting a friend to the movies - phone conversation) 

A : ฮัลโหล
hanlǒo
Hello

B : ฮัลโหล บุ๊ค นี่แน้มนะ ฉันได้รับข้อความจากเธอแล้ว มีอะไรหรอ
hanlǒo búk. niî nɛ́ɛm ná. chán dâi-ráp kɔ̂ɔ-kwaam jàak təə lɛ́ɛw. mii àrai lɔ̌ɔ
Hello Book. This is Nam. I got your message. What’s up?

A : อ๋อ... พรุ่งนี้เธออยากไปดูหนังกับฉันไหม

ɔ̌ɔ…prûng-nií təə yàak bpai duu nǎng gàp chán mái?
Do you want to go see movie with me tomorrow?

B : พรุ่งนี้หรอ ขอโทษนะ พรุ่งนี้ฉันมีสอบ
prûng-nií lɔ̌ɔ? kɔ̌ɔ-tôot ná, prûng-nií chán mii sɔ̀ɔp
Tomorrow? Sorry. I will have an exam tomorrow.

A : แย่จัง แล้วถ้าเป็นวันศุกร์ล่ะ
yɛ̂ɛ jang. lɛ́ɛw tâa bpen wan-sùk là?
Too bad. What about Friday?

B : อ๋อ... ได้สิ ฉันก็อยากไป กี่โมงดีล่ะ
ɔ̌ɔ…dâi sì. chán gɔ̂ yàak bpai. giì moong dii là
Ok. I’d love to. What time?

A : 6 โมงเย็นได้ไหม
6 moong-yen dâi mái
6 pm, can you?

B : อืม... ได้สิ แล้วเจอกัน
ʉʉm…dâi sì. lɛ́ɛw jəə gan
Ok. See you.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.