Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การแนะนำเพื่อน

(Short Thai conversation: introducing a friend) Jupjaeng:  บุ๊ค, นี่เพื่อนของฉัน, ชื่อจอย
                   búk, niî pʉ̂an kɔ̌ɔng chán, chʉ̂ʉ jɔɔy
                   Book, this is my friend, her name is Joy

Book:         สวัสดีจอย, ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ.
                   sa-wàt-dii jɔɔy, yindii tiî dâi ruújàk kà
                   Hi Joy, Nice to meet you.

Joy:            ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ.
                   yindii tiî dâi ruújàk chên-gan kà
                   Nice to meet you too.


Book:         จอย, ทำงานอะไรเหรอคะ?
                   jɔɔy, tam-ngaan àrai rə̌ə ká?
                   Joy, what do you do?


Joy:            อ๋อ...ฉันเป็นหมอ.
                   ɔ̌ɔ…chán bpen mɔ̌ɔ
                        I'm a doctor.

Book:         โอ้ว แล้วทำงานที่ไหน?
                   oôw! lɛ́ɛw tam-ngaan tiî-nǎi
                   Oh!! Where do you work?


Joy:            อ๋อ...ทำงานอยู่โรงพยาบาลคริสเตียนค่ะ        
                   แล้วเธอละทำงานอะไร?

                   ɔ̌ɔ… tam-ngaan yùu roong-payaabaan
                        chrít-dtian kà. lɛ́ɛw təə tam-ngaan àrai?

                        I work at the Christian hospital. What about you?

Book:         เราเป็นครู.
                   rao bpen kruu
                   I'm a teacher.


Joy:            อ๋อ...ที่ไหนหรอ?
                   ɔ̌ɔ…tiî-nǎi lɔ̌ɔ
                   Where?


Book:         เราเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียน Everyday Thai
                   Language School

                   rao bpen kruu sɔ̌ɔn paasǎa tai tiî roong-rian
                        Everyday Thai Language School

                   I am a Thai language teacher at Everyday Thai
                        Language School.

Joy:            อืม...ดีนี่
                   ʉʉm…dii niî
                   That's nice.

Book:         ค่ะ...ขอบคุณค่ะ
                   kà…kɔ̀ɔp-kun kà
                        Thank you.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.