Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การจองห้องพักที่โรงแรม

(Short Thai conversation: booking an hotel room) 
 
A: สวัสดีค่ะ โรงแรมมาร์ริออท มีอะไรให้ดิฉันช่วยคะ?
sa-wàt-dii kà, roong-rɛɛm “marriot” mii àrai hâi dichán chûay ká
Hello. Welcome to the Marriott Hotel. May I help you?

B: สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากจองห้องพักค่ะ
sa-wàt-dii kà. dichán yàak jɔɔng hɔ̂ɔng-pák kà
Hello. I’d like to book a room.

A : คุณจะพักกี่คืนคะ?
kun jà pák giì kʉʉn ká?
How many nights will you be staying?

B: 3 คืนคะ อืม...ห้องธรรมดานี่ราคาเท่าไรคะ?
sǎam kʉʉn ká. ʉʉm…hɔ̂ɔng tammadaa niî raa-kaa tâorai ká
3 Nights. What is the rate for a standard room?

A: ราคาห้องละ 950 บาทต่อ 1 คืนค่ะ
raa-kaa hɔ̂ɔng lá 950 bàat dtɔ̀ɔ kʉʉn kà
950 Baht per night.

B : อืม...ตกลง งั้น เอาห้องธรรมดาค่ะ
ʉʉm…dtòk-long. ngán ao hɔ̂ɔng tammadaa kà
OK. I will take standard room

A: ค่ะ ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะ
kà. mâi sâap wâa kun chʉ̂ʉ àrai ká
What is your name please?

B: นางสาวนริษา ท่าสุวรรณ ค่ะ
naang-sâaw narisǎa tâasùwan kà
Ms. Narisa Tasuwan.

A: ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่กุญแจห้องของคุณนะคะ อยู่ชั้นที่ 12 ห้องที่
1208 นะคะ
kà. riâp-rɔ́ɔy lɛ́ɛw kà. niî gunjɛɛ hɔ̂ɔng kɔ̌ɔng kun ná ká. yùu chán tiî 12 hɔ̂ɔng tiî 1208 ná ká
Alright. This is your key. Your room number is 1208 on the 12th floor.

B: ขอบคุณมากนะคะ
kɔ̀ɔp-kun mâak ná ká
Thank you very much.

A: ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ
kà. mâi bpen rai kà. yindii hâi bɔɔri-gaan kà
Thank you for staying with us.
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.