Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การไปหาหมอเพราะนอนไม่หลับ

(Short Thai conversation: Doctor's visit) 
A:  สวัสดีค่ะ คุณส้ม วันนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะ?
 sa-wàt-dii kà kun sôm. wan-nií kun bpen yang-ngai bâang ká?
 Hello, Ms. Som. How are you today?

B:  ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
 mâi kɔ̂ɔy dii tâorài kà
 Not so good.

A:  อืม...เป็นอะไรมาคะ?
 ʉʉm…bpen àrai maa ká?
 What is the problem?

B:  ฉันเหนื่อยมากค่ะ
 chán nʉ̀ay mâak kà
 I feel so exhausted.

A : ทำไมถึงเหนื่อยละคะ?
 tammai tʉ̌ng nʉ̀ay lá ká?
 Why are you so exhausted?

B: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ดิฉันนอนไม่ค่อยหลับ

mâi sâap mʉ̌an gan kà. dichán nɔɔn mâi kɔ̂ɔy làp
I don’t know. I just can’t sleep at night.

A: งั้น...ขอหมอตรวจก่อนนะคะ
ngán…kɔ̌ɔ mɔ̌ɔ dtrùat gɔ̀ɔn ná ká
Let me check.

B: ได้ค่ะ
dâi kà
Yes.

*********************** (ผ่านไปสักครู่ A few minutes later.) ***********************

A: โอเค...หมอจะให้ยาไปทานนะคะ ทานวันละ 1 เม็ดหลังอาหาร
oo-kee…mɔ̌ɔ jà hâi yaa bpai taan ná ká. taan wan lá 1 mét lǎng aahǎan
I’m going to give you some pills. Take one pill every night after dinner.

B: ค่ะ
kà
Ok.

A: คุณส้มห้ามดื่มชา กาแฟ และแอลกอฮอลนะคะ
kun sôm hâam dʉ̀ʉm chaa, gaafɛɛ lɛ́ ɛɛl-gɔɔhɔɔl ná ká
And don’t drink tea, coffee, or alcohol.

B:  ค่ะ
kà
Sure.

A: แล้วก็อย่าทำงานหักโหมมากนะคะ
lɛ́ɛw gɔ̂ yàa tam-ngaan hàk-hǒom mâak ná ká
Don’t work too much.

B: อ๋อ….ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ɔ̌ɔ...kà. kɔ̀ɔp-kun mâak kà
OK. Thank you, doctor.

A: ไม่เป็นไรค่ะ
mâi bpen rai kà
That’s alright.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.