Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การไปพบหมอเพราะไม่สบาย

(Short Thai conversation: Discussing your health problem with a Thai doctor) 

Doctor:        สวัสดีค่ะ คุณ แพง
sa-wàt-dii kà, kun pɛɛng
Hello Ms Paeng.

Ms Paeng:   สวัสดีค่ะ คุณหมอ
sa-wàt-dii kà, kun mɔ̌ɔ
Hello Doctor.

Doctor:        เอ่อ...วันนี้คุณเป็นอะไรมาคะ
ə̀ə…wan-nií kun bpen àrai maa ká
How are you feeling?

Ms Paeng:   ฉันรู้สึกปวดหัวแล้วก็ปวดท้องค่ะ
chán rúu-sʉ̀k bpùat-hǔa lɛ́ɛw gɔ̂ bpùat-tɔ́ɔng kà
I have a headache and a stomachache.

Doctor:        อืม...คุณมีไข้หรือเปล่า
ʉʉm…kun mii kâi rú-bplào
Do you have a fever?

Ms Paeng:   อืม...ฉันคิดว่าฉันมีนะคะ
ʉʉm…chán kít-wâa chán mii ná ká
Yes, I think I have.

Doctor:        โอเค งั้นหมอขอดูที่คอคุณนะคะ ช่วยอ้าปากหน่อยนิดนึง
oo-kee, ngán mɔ̌ɔ kɔ̌ɔ duu tiî kɔɔ kun ná ká. Chuay âa bpàak nɔ̀ɔy nít-nʉng
Ok, let me look at your throat. Please open your mouth.

Doctor:        อืม...คอคุณแดงน่ะค่ะ

ʉʉm…kɔɔ kun dɛɛng nà kà
Your throat is red.

Ms Paeng:   อืม...ใช่ มันระบม
ʉʉm…châi man rábom
Yes, it hurts.

Doctor:        เอ่อ...หมอคิดว่า คุณติดเชื้อไวรัส อาจจะต้องให้ใบสั่งยาสำหรับยาบางตัวแก่คุณนะคะ
ə̀ə...mɔ̌ɔ kít-wâa kun dtìt chʉ̂a wai-rát. àat-jà dtɔ̂ɔng hâi bai-sàng-yaa samràp yaa baang dtua gɛ̀ɛ kun ná ká
I think you have a virus. I might have to prescribe some medicine.

Ms Paeng:   ขอบคุณค่ะ
kɔ̀ɔp-kun kà
Thank you.

Doctor:        แล้วก็อย่าลืมพยายามพักผ่อนเยอะๆ แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆ นะค
lɛ́ɛw gɔ̂ yàa lʉʉm pa-yaa-yaam pák-pɔ̀ɔn yə́ yə́. lɛ́ɛw gɔ̂ dʉ̀ʉm nám yə́ yə́ ná ká
Try to get some rest and be sure to drink a lot of water.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.