Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การชวนเพื่อนไปทานอาหารเย็น

(Short Thai conversation: inviting a friend to dinner) 

A : จุ๊บแจง คุณ อยากจะไปทานอาหารเย็นกับฉันไหม
júp-jɛɛng. kun yàak jà bpai taan aahǎan-yen gàp chán mái?
Jupjaeng, would you like to have dinner with me?

B : ได้สิ แล้วบุ๊กกี้ อยากจะไปตอนไหนละ
dâi sì. lɛ́ɛw búk-giî yàak jà bpai dtɔɔn nǎi lá?
Ok, bookie. When do you want to go?

A : วันนี้ ได้ไหม
wan-nií dâi maí?
Today, OK?

B : โอเค กี่โมงล่ะ
oo-kee. giì mɔɔng là?
OK, what time?

A : สองทุ่มครึ่งดีไหม
sɔ̌ɔng tûm krʉ̂ng dii mái?
8.30 pm. all right?

B : อืม...ฉันคิดว่ามันนานไปนะ หนึ่งทุ่มได้ไหม
ʉʉm…chán kít-wâa man naan bpai ná. nʉ̀ng tûm dâi mái?
I think that it’s too late. Would 7.00pm be all right?

A : อืม... ดีเลย แล้วจุ๊บแจงอยากไปกินที่ไหนล่ะ
ʉʉm…dii ləəy. lɛ́ɛw júp-jɛɛng yàak bpai gin tiî-nǎi là?
Yes, that’s good. Where would you like to go?

B : ร้านอาหารญี่ปุ่น
ráan-aahǎan yiîbpùn
At Japanese restaurant.

A : อืมๆ ดีๆ ฉันก็อยากกินอยู่เหมือนกัน
ʉʉm, ʉʉm. chán gɔ̂ yàak gin yùu mʉ̌an-gan
OK, I want to eat Japanese too.

B : จ๊ะ แล้วพบกัน
já. lɛ́ɛw póp gan
See you.

A : โอเค ค่ะ
oo-kee kà
OK
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.