Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การซื้อตั๋วรถไฟ

(Short Thai conversation: buying train tickets) 

A : สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ช่วยไหมคะ?
sa-wàt-dii kà. mii àrai hâi chûay mái ká?
Hello. How can I help you?

B : ฉันอยากจะซื้อตั๋วไปภูเก็ตคะ

chán yàak jà sʉ́ʉ dtǔa bpai puugèt ká
I'd like to buy a ticket to Phuket.

A : คุณต้องการเที่ยวเดียวหรือไป - กลับคะ?

kun dtɔ̂ɔng-gaan tiâw diaw rʉ̌ʉ bpai-glàp ká?
Do you need one way or round trip?

B : ไป - กลับค่ะ.

bpai-glàp kà
Round trip, please.

A : คุณเดินทางเมื่อไหร่คะ?

kun dəən-taang mʉ̂arài ká?
When would you like to go?

B : พรุ่งนี้เช้า ประมาณ 05.30 น. ค่ะ
prûng-nií cháo bprà-maan 05.30 naalígaa kà
Tomorrow about 05.30 AM.

A : ต้องการชั้นหนึ่งหรือชั้นธรรมดา?
dtɔ̂ɔng-gaan chán nʉ̀ng rʉ̌ʉ chán tammadaa?
First class or regular seats?

B : ชั้นหนึ่งค่ะ
chán nʉ̀ng kà
First class.

A : งั้น โอเค ฉันขอเช็คที่ว่างก่อนนะคะ สักครู่นะคะ... เรียบร้อยคะ
ยังมีที่ว่างอยู่ คุณจะจองตั๋วเลยไหมค่ะ
ngán oo-kee. chán kɔ̌ɔ chék gɔ̀ɔn ná ká. sàk-krûu ná ká...riâp-rɔ́ɔy ká. yang mii tiî wâang yùu kun jà jɔɔng dtǔa ləəy mái kà
OK, let me check the seats. One moment, please… Alright, there’re still seats available. Would you like to reserve it now?

B : ตกลงค่ะ ฉันจอง 1 ที่นั่ง
dtòk-long kà. chán jɔɔng 1 tiî-nâng
Ok. I’d like to reserve one seat.

A : เรียบร้อยค่ะ ทั้งหมด 1,500 บาทค่ะ
riâp-rɔ́ɔy kà. táng-mòt 1,500 bàat kà
Alright, Altogether it will cost 1,500 baht.

B : นี่ค่ะ บัตรเครดิต
niî kà. bàt credìt
Ok. Here is my credit card.

A : เรียบร้อยค่ะ นี่คือตั๋วของคุณ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ

riâp-rɔ́ɔy kà. niî kʉʉ dtǔa kɔ̌ɔng kun. kɔ̀ɔp-kun tiî chái bɔɔrígaan kà
Alright. This is your ticket. Thank you for using our service

B : ขอบคุณค่ะ
kɔ̀ɔp-kun kà
Thank you.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.