Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การชวนเพื่อนไปงานวันเกิด

(Short Thai conversation: birthday invitation) 

A: จุ๊บแจง...วันนี้วันเกิดฉันนะ อย่าลืมไปงานเลี้ยงวันเกิดคืนนี้นะ
júp-jɛɛng…wan-nií wan-gə̀ət chán ná. yàa lʉʉm bpai ngaan-liáng wan-gə̀ət kʉʉn-nií ná
Jupjaeng… today is my birthday. Don’t forget to come to my party tonight.

B: อืม...แล้วเจอกัน
ʉʉm…lɛ́ɛw jəə gan
Ok, see you.

******************** ณ งานวันเกิดของบุ๊คกี้ ( At the birthday party.) *****************

B: สุขสันต์วันเกิดนะบุ๊คกี้ นี่ของขวัญวันเกิดจ๊ะ
sùk-sǎn wan-gə̀ət ná búk-giî. niî kɔ̌ɔng-kwǎn wan-gə̀ət já
Happy birthday Bookie! Here is your birthday’s present.

A: ขอบคุณมากนะ เอ๊...อยากรู้จังข้างในมีอะไร
kɔ̀ɔp-kun mâak ná. ée...yàak rúu jang kâang-nai mii àrai
Thank you very much. I wonder what is inside this box.

B: เปิดดูสิ
bpə̀ət duu sì
Open it.

A: โอ้! กล้องถ่ายรูป สวยจังเลย ขอบคุณมากนะ
ôo! glɔ̂ɔng-tàay-rûup. sǔay jang ləəy. kɔ̀ɔp-kun mâak ná
Oh! A camera. So pretty. Thank you so much.

B: ไม่เป็นไรจ้า
mâi bpen rai jâa
You’re welcome.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.