Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การซื้อยาที่ร้านขายยา

(Short Thai conversation: at the pharmacy) 

A : สวัสดีค่ะ ซื้อยาอะไรคะ?
sa-wàt-dii kà. sʉ́ʉ yaa àrai ká
Hello. What medicine do you want?

B : ดิฉันอยากได้ยาแก้แพ้ค่ะ
dichán yàak dâi yaa gɛ̂ɛ pɛ́ɛ kà
I want to get allergy pills.

A : เอาเท่าไหร่คะ?
ao tâorài ká?
How many?

B : 2 แผงค่ะ ราคาเท่าไหร่คะ?
2 pɛ̌ɛng kà. raa-kaa tâorài ká
2 sets, how much?

A : 150 บาทค่ะ ใส่ถุงไหมคะ?
150 bàat kà. sài tǔng mái ká?
150 baht, do you want a plastic bag?

B : ไม่ใส่ค่ะ นี่ค่ะ 150 บาท
mâi sài kà. nîi kà 150 bàat
No. Here 150 baht.

A : ขอบคุณค่ะ
kɔ̀ɔp-kun kà
Thank you.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.