Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนา ภาษาไทยเรื่อง การถามคำถามทั่วไป

(Short Thai conversation: asking simple questions) 

A : คุณเมรี่ คุณพูดภาษาไทยได้ไหมคะ
kun mee-riî. kun pûut paasǎa tai dâi mái ká?
Ms Mary, do you speak Thai?

B : ได้ค่ะ
dâi kà
Yes.

A : คุณเรียนที่ไหนคะ
kun rian tiî-nǎi ká
Where did you study?

B : ฉันเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะ
chán rian nai mahǎa-wít-ta-yaalai kà
I studied at University.

A : อืม...คุณพูดได้ดีจริงๆ ด้วย
ʉʉm…kun pûut dâi dii jing jing dûay
You can speak really well.

B : ขอบคุณค่ะ
kɔ̀ɔp-kun kà
Thank you.

A : คุณอยู่ประเทศไทยมานานเท่าไหร่แล้วคะ
kun yùu bprà-têet tai maa naan tâorài lɛ́ɛw ká
How long have you been in Thailand?

B : 4 เดือนแล้วค่ะ
4 dʉan lɛ́ɛw kà
4 months already.

A : คุณเคยไปที่เชียงใหม่หรือเปล่า
kun kəəy bpai tiî chiang-mài rʉ́-bplào
Have you ever been to Chiang Mai?

B : ค่ะ ฉันเคยไปที่นั้นครั้งหนึ่ง ที่นั่นสวยมาก
kà. chán kəəy bpai tiî-nán kráng nʉ̀ng. tiî-nán sǔay mâak
Yes, I already went there once. It’s beautiful.

A : ใช่ค่ะ ที่นั่นสวยจริงๆ
châi kà. tiî-nân sǔay jing jing
Yes, it’s really beautiful.
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.