Everyday Thai language school  ่Join Everyday Thai language school on Facebook
   
Thai Courses French Lessons Tuition Fees Teaching Materials Contact Us Learn Thai Online Application Form
Learn Thai language with video of short Thai conversation: listening practice for beginner to intermediate students 
 
 

บทสนทนาภาษาไทยเรื่อง การถามทางไปสยามพารากอน

(Short Thai conversation: asking directions - part 2) 

A : ขอโทษค่ะ สยามพารากอนไปทางไหนคะ
kɔ̌ɔ-tôot kà. sa-yǎam paaraagɔɔn bpai taang nǎi ká?
Excuse me. Can you tell me how to go to Siam Paragorn?

B : อ๋อ... เดินตรงไปนะคะ แล้วเลี้ยวขวาตรงมุมถนนข้างหน้า
สยามพารากอนจะอยู่ซ้ายมือค่ะ
ɔ̌ɔ…dəən dtrong-bpai ná ká. lɛ́ɛw liáw-kwǎa dtrong mum ta-nǒn kâang-nâa. sa-yǎam paaraagɔɔn jà yùu sáay mʉʉ kà
Ooh…walk straight ahead then turn right at the next corner. Siam Paragorn will be on your left.

A : ขอบคุณมากค่ะ
kɔ̀ɔp-kun mâak kà
Thanks a lot

B : อ๋อ... ไม่เป็นไรค่ะ
ɔ̌ɔ…mâi bpen rai kà
You're welcomè
 
 
 
 
© Everyday Thai Language School. All rights reserved.